Cách vận dụng lý thuyết vào nội dung nghiên cứu

TTCK Việt Nam, cũng giống như các TTCK khác, hiện tượng thông tin bất cân xứng là hiện tượng hết sức phổ biển. Nhiều doanh nghiệp tìm cách phù phép lợi    nhuận, che giấu các thông tin bất lợi và thổi phồng các thông tin có lợi hoặc làm rò rỉ thông tin nội gián gây bất công bằng cho các nhà đầu tư, hoặc tung tin đồn thất thiệt cũng ảnh hưởng tới việc ra quyết định của các nhà đầu tư.

Nghiên cứu về các nhân tố ảnh hưởng tới hành vi gian lận BCTC của Charfeddine và cộng sự (2013), Fathi (2013) được thực hiện với mục đích phát hiện ra những nhân tố nào là động cơ khiến các nhà quản trị lợi dụng hiện tượng bất cân xứng thông tin trên TTCK để thực hiện hành vi gian lận BCTC. Đồng thời, các nghiên cứu này cũng chỉ ra những nhân tố giúp hạn chế hành vi hành vi  gian lận  BCTC,  giảm thiểu sự bất cân xứng về thông tin thông qua đẩy mạnh việc công bố thông tin trên thị trường, đảm bảo quyền lợi cho các nhà đầu tư.

Hiện tượng thông tin bất cân xứng đặc biệt rõ nét khi các nghiên cứu về hành vi gian lận BCTC trong bối cảnh các công ty lần đầu chào bán cổ phiếu. Sự bất cân xứng về thông tin xuất hiện trong quan hệ giữa một bên là các nhà đầu tư tiềm năng và một bên là các công ty lần đầu chào bán cổ phiếu. Giả thuyết đặt ra là trước hoặc sau khi chào bán cổ phiếu, các công ty có điều chỉnh tăng lợi nhuận để thu hút nhà đầu tư, tăng tính hấp dẫn của cổ phiếu chào bán nhằm tăng giá trị tài sản huy động (Gumanti,   1996).  Lần đầu chào bán cổ phiếu là giai đoạn mà thông tin bất cân xứng ở mức rất   cao và nhạy cảm với vấn đề hành vi gian lận BCTC. Do thiếu thông tin, nhà đầu tư có thể không có đủ thông tin để có được những quyết định đầu tư tốt.

Như vậy, lý thuyết về thông tin bất cân xứng được coi là cơ sở lý thuyết để giải thích hiện tượng gian lận BCTC của các CTNY khi tồn tại thông tin bất cân xứng giữa một bên cung cấp thông tin kế toán và một bên là những đối tượng sử dụng thông tin kế toán trong bối cảnh TTCK Việt Nam, là kẽ hở cho sự xuất hiện của các hành vi gian lận BCTC vì mục tiêu cơ hội của các nhà quản lý

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận