Định nghĩa kế toán môi trường là gì?

Các nghiên cứu trước giải thích rằng KTQTMT là một công cụ mới để quản lý môi trƣờng, và KTQTMT đại diện cho một phần mở rộng của KTQT (UNDSD, 2001; IFAC, 2005).

Theo Birkin (1996), KTQTMT là một sự phát triển tiếp theo của KTQT. Jasch (2006) cũng giải thích rằng KTQTMT, nhƣ một hệ thống thông tin, không tách ra khỏi KTQT; tuy nhiên KTQTMT tập trung vào dòng chảy của vật liệu, và tính chất cân bằng của dòng luân chuyển vật chất.

Liên đoàn Kế toán quốc tế (IFAC, 2005, tr.19), định nghĩa KTQTMT là ―quá trình quản lý hiệu quả kinh tế và hiệu quả môi trƣờng thông qua sự phát triển và ứng dụng hệ thống kế toán phù hợp với các vấn đề môi trường. Trong khi KTMT trong doanh nghiệp nói chung có thể bao gồm cả KTTC và kiểm toán môi trƣờng, KTQTMT chỉ liên quan đến chi phí theo chu kỳ sống, kế toán chi phí (KTCP) toàn bộ, đánh giá lợi ích và chi phí, và lập kế hoạch chiến lược cho quản lý MT”.

Một định nghĩa toàn diện được đề xuất bởi UNDSD (2001, tr.8), ―KTQTMT là kỹ thuật xác định, thu thập, phân tích các thông tin MT trong đó sử dụng cả hai loại thước đo về giá trị và hiện vật cho việc ra quyết định. Mục đích của việc sử dụng thông tin KTQTMT là đáp ứng cho các phân tích nội bộ của tổ chức và cho việc ra quyết định‖. Quá trình xử lý thông tin của KTQTMT phục vụ cho việc ra  quyết định sử dụng thước đo hiện vật (phản ánh dòng luân chuyển tiêu thụ và thải bỏ lượng nguyên liệu, năng lƣợng, nước) và thước đo giá trị (phản ánh chi phí phát sinh, doanh thu, thu nhập, chi phí tiết kiệm được) liên quan đến các hoạt động có khả năng ảnh hƣởng và tác động đến môi trường.

Ngoài ra, còn có nhiều định nghĩa về KTQTMT. Bảng 2.3 dưới đây trình bày một số định nghĩa về KTQTMT được sử dụng nhiều trong các nghiên cứu trước.

Định nghĩa này làm nổi bật tầm quan trọng của thông tin đƣợc tạo ra bởi KTQTMT nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế và HQMT trong một tổ chức.

Một tính năng quan trọng của KTQTMT là tập trung vào quản lý thông tin  về giá trị và hiện vật trong quá trình ra quyết định ở một số lĩnh vực, nhƣ: cải thiện hiệu quả kinh tế và môi trƣờng, thẩm định dự án đầu tƣ, xây dựng các dự án sản xuất sạch nhằm đạt đƣợc sự phát triển bền vững về kinh tế và môi trƣờng của các tổ chức (UNDSD, 2001; Jasch, 2006; Sendroiu và cộng sự, 2006). Chi tiết về hai loại thông tin KTQTMT

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận