Một số vấn đề chung về TTCK và CTNY trên TTCK tác động tới BCTC

Theo Luật Chứng Khoán của Việt Nam, Số 70/2006/QH11 và Luật bổ sung sửa đổi số 62/2010/QH12, “TTCK là một thị trường có tổ chức, nơi diễn ra các hoạt động mua bán các loại chứng khoán được niêm yết

Dựa vào các tiêu chí khác nhau, TTCK được phân chia cụ thể như sau

– Căn cứ vào kỳ hạn giao dịch chứng khoán: TTCK bao gồm thị trường trao ngay, thị trường giao dịch kỳ hạn thị trường giao dịch tương lai. Thị trường trao ngay là nơi diễn ra hoạt động thanh toán và giao nhận chứng khoán sau đó một hoặc   hai ngày. Thị trường giao dịch kỳ hạn là nơi diễn ra hoạt động thanh toán và giao nhận chứng khoán trong khoảng thời gian nhất định theo quy định của hợp đồng. Thị trường giao dịch tương lai là nơi diễn ra hoạt động thanh toán và giao nhận chứng khoán với một kỳ hạn nhất định trong tương lai.

Theo điều 25 của Luật chứng khoán năm 2010 của Việt Nam, quy định các loại hình doanh nghiệp gồm: Công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân. “CTNY là dạng công ty cổ phần đại chúng có cổ phiếu niêm yết trên TTCK. Công ty cổ phần là một thể chế kinh doanh, một loại hình doanh nghiệp hình thành, tồn tại và phát triển bởi sự góp vốn của nhiều cổ đông. Trong công ty cổ phần,  số vốn điều lệ của công ty được chia nhỏ thành các phần bằng nhau gọi là  cổ phần. Các cá nhân hay tổ chức sở hữu cổ phần được gọi là cổ đông. Cổ đông được cấp một giấy chứng nhận sở hữu cổ phần gọi là cổ phiếu”.

Những đặc điểm sau của CTNY có tác động đến BCTC như sau:

– Về số lượng cổ đông: CTNY là công ty cổ phần được quyền phát hành chứng khoán khi có nhu cầu tăng vốn dưới hai dạng là cổ phiếu và trái phiếu ra công chúng. CTNY có số lượng chủ sở hữu (cổ đông) lớn hơn so với nhiều loại công ty khác. Theo Luật doanh nghiệp Việt Nam 2005, CTNY phải có tối thiểu 3 cổ đông, bất kể đó là  pháp nhân hay thể nhân. Số lượng cổ đông của CTNY  khá phức tạp về số lượng và  thay đổi theo từng thời điểm nên rất khó kiểm soát;

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận