Kiểm toán bắt buộc (Điều 9 và khoản 1, khoản 2 Điều 37 Luật Kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12  và Điều 15 NĐ 17/2012/NĐ-CP) Kiểm toán bắt buộc là kiểm toán đối với báo cáo tài chính hàng năm,…

Chuẩn mực kiểm toán số 265: Trao đổi về những khiếm khuyết trong kiểm soát nội bộ với Ban quản trị và Ban Giám đốc đơn vị được kiểm toán (Ban hành kèm theo Thông tư số 214/2012/TT-BTC  ngày 06…