Chuẩn mực kiểm toán số 720: Những thông tin khác trong tài liệu sở hữu BCTC đã được kiểm toán (Ban hành kèm theo Thông tư số 214/2012/TT-BTC  ngày 06 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính) I/ QUY…

Chuẩn mực kiểm toán số 710: Thông tin so sánh – Dữ liệu tương ứng và BCTC so sánh (Ban hành kèm theo Thông tư số 214/2012/TT-BTC  ngày 06 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính) I/ QUY ĐỊNH…

Chuẩn mực kiểm toán số 800: Lưu ý lúc kiểm toán BCTC được lập theo phạm vi về lập và trình bày BCTC cho mục đích đặc trưng (Ban hành kèm theo Thông tư số 214/2012/TT-BTC ngày 06 tháng 12…

 Chuẩn mực kiểm toán số 530: Lấy mẫu kiểm toán (Ban hành kèm theo Thông tư số 214/2012/TT-BTC  ngày 06 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính)    I/ QUY ĐỊNH CHUNG Phạm vi vận dụng  01.         Chuẩn mực…

Chuẩn mực kiểm toán số 520: Thủ tục phân tích (Ban hành kèm theo Thông tư số 214/2012/TT-BTC  ngày 06 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính) I/ QUY ĐỊNH CHUNG Phạm vi ứng dụng 01.  Chuẩn mực kiểm…

Chuẩn mực kiểm toán số 570: Hoạt động liên tục (Ban hành kèm theo Thông tư số 214/2012/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính) I/ QUY ĐỊNH CHUNG Phạm vi vận dụng  01. Chuẩn mực kiểm…

Chuẩn mực kiểm toán số 500: Chứng cứ kiểm toán (Ban hành kèm theo Thông tư số 214/2012/TT-BTC  ngày 06 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính)   I/ QUY ĐỊNH CHUNG Phạm vi ứng dụng 01.   Chuẩn…

Chuẩn mực kiểm toán số 450: Nhận định những sơ sót phát hiện trong quá trình kiểm toán (Ban hành kèm theo Thông tư số 214/2012/TT-BTC  ngày 06 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính)   I/ QUY ĐỊNH…

Chuẩn mực kiểm toán số 210: Hợp đồng kiểm toán (Ban hành kèm theo Thông tư số 214/2012/TT-BTC  ngày 06 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính)   I/ QUY ĐỊNH CHUNG Phạm vi ứng dụng  01.   Chuẩn…