Các trường hợp DNKT, chi nhánh DNKT nước ngoài tại Việt Nam không được thực hiện kiểm toán

Những trường hợp DNKT, chi nhánh DNKT nước ngoài tại Việt Nam ko được thực hiện kiểm toán (Điều 30 Luật Kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12 và Điều 9 NĐ 17/2012/NĐ-CP)

(1) DNKT, chi nhánh DNKT nước ngoài tại Việt Nam đang thực hiện hoặc đã thực hiện trong năm trước liền kề một trong những nhà sản xuất sau cho đơn vị được kiểm toán:

a) Công việc ghi sổ kế toán, lập BCTC;

b) Thực hiện nhà sản xuất kiểm toán nội bộ;

c) Thiết kế và thực hiện những thủ tục kiểm soát nội bộ;

d) Những nhà sản xuất khác với tác động tới tính độc lập của KTV hành nghề và DNKT, chi nhánh DNKT nước ngoài tại Việt Nam theo quy định của chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán.

(2) Thành viên tham gia cuộc kiểm toán, người với trách nhiệm quản lý, quản lý, thành viên Ban kiểm soát, kế toán trưởng (hoặc phụ trách kế toán) của DNKT, chi nhánh DNKT nước ngoài tại Việt Nam là thành viên, cổ đông sáng lập hoặc đang nắm giữ cổ phiếu, góp vốn vào đơn vị được kiểm toán hoặc với quan hệ kinh tế, tài chính khác với đơn vị được kiểm toán theo quy định của chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán.

(3) Người với trách nhiệm quản lý, quản lý, thành viên Ban kiểm soát, kế toán trưởng (hoặc phụ trách kế toán) của DNKT, chi nhánh DNKT nước ngoài tại Việt Nam với bố, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em ruột là thành viên, cổ đông sáng lập hoặc nắm giữ cổ phiếu, góp vốn và nắm giữ từ 20% quyền biểu quyết trở lên đối với đơn vị được kiểm toán hoặc là người với trách nhiệm quản lý, quản lý, thành viên ban kiểm soát, kiểm soát viên, kế toán trưởng (hoặc phụ trách kế toán) của đơn vị được kiểm toán.

(4) Người với trách nhiệm quản lý, quản lý, thành viên ban kiểm soát, kiểm soát viên, kế toán trưởng (hoặc phụ trách kế toán) của đơn vị được kiểm toán đồng thời là người góp vốn và nắm giữ từ 20% quyền biểu quyết trở lên đối với DNKT, chi nhánh DNKT nước ngoài tại Việt Nam.

(5) DNKT, chi nhánh DNKT nước ngoài tại Việt Nam và đơn vị được kiểm toán với những mối quan hệ sau:

a) Sở hữu cùng một tư nhân hoặc doanh nghiệp, tổ chức thành lập hoặc tham gia thành lập;

b) Cùng trực tiếp hay gián tiếp chịu sự quản lý, kiểm soát, góp vốn dưới mọi hình thức của một bên khác;

c) Được quản lý hoặc chịu sự kiểm soát về nhân sự, tài chính và hoạt động kinh doanh bởi những tư nhân thuộc một trong những mối quan hệ sau: vợ và chồng; bố, mẹ và con (ko phân biệt con đẻ, con nuôi hoặc con dâu, con rể); anh, chị, em với cùng cha, mẹ (ko phân biệt cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi); ông nội, bà nội và cháu nội; ông ngoại, bà ngoại và cháu ngoại; cô, chú, chưng, cậu, dì ruột và cháu ruột;

d) Sở hữu thỏa thuận hợp tác kinh doanh trên hạ tầng hợp đồng;

đ) Cùng là tổ chức hoặc pháp nhân thuộc cùng một mạng lưới theo quy định của chuẩn mực kiểm toán.

(6) Đơn vị được kiểm toán đã thực hiện trong năm trước liền kề hoặc đang thực hiện kiểm toán BCTC hoặc những nhà sản xuất kiểm toán khác cho chính DNKT, chi nhánh DNKT nước ngoài tại Việt Nam.

(7) Đơn vị được kiểm toán là tổ chức góp vốn vào DNKT; Đơn vị được kiểm toán là tổ chức mẹ, những tổ chức con, tổ chức liên kết, tổ chức liên doanh, đơn vị cấp trên, đơn vị cấp dưới, tổ chức cùng tập đoàn của tổ chức góp vốn vào DNKT.

(8) DNKT tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào việc quản lý, kiểm soát, góp vốn dưới mọi hình thức vào đơn vị được kiểm toán.

(9) Trường hợp khác theo quy định của Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán và quy định của pháp luật.

Rate this post

Originally posted 2019-01-06 19:52:48.

Bình luận