Chính phủ nên tiếp tục kiên trì, định hướng quy  định trong các  văn  bản  quy phạm pháp luật, chỉ  thị  và  văn  bản  khác  Chính phủ,  Thủ  tướng Chính phủ  ổn định giá  cả là mục tiêu cao nhất…

Tập trung xây dựng và hoàn thiện Phương án  cơ cấu lại  gắn với  xử lý nợ xấu  đến năm 2020 với các nội dung như đánh giá thực  trạng tài chính, hoạt  động quản trị điều hành, cổ đông…