Lợi nhuận trong tỷ số này là lợi nhuận ròng rã dành cho cổ đông, lấy từ báo cáo kết quả kinh doanh của đơn vị cổ phần, tính trong một thời kỳ nhất định (1 tháng, 1 quý, nửa…

Chuẩn mực kiểm toán số 450: Nhận định những sơ sót phát hiện trong quá trình kiểm toán (Ban hành kèm theo Thông tư số 214/2012/TT-BTC  ngày 06 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính)   I/ QUY ĐỊNH…

Tài khoản này sử dụng để phản ánh những khoản tạm ứng của doanh nghiệp cho người lao động trong đơn vị và tình hình trả tiền những khoản tạm ứng đó. HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN NÀY CẦN TÔN TRỌNG MỘT…
Cấu trúc các kênh phân phối

Kênh phân phối thường phức tạp và phong phú, tùy theo từng loại sản phẩm, từng loại thị trường và từng doanh nghiệp mà số lượng kênh phân phối, cấu trúc của kênh mang khác nhau nhưng đều được dựa…