Tài khoản này sử dụng để phản ánh những khoản tạm ứng của doanh nghiệp cho người lao động trong đơn vị và tình hình trả tiền những khoản tạm ứng đó. HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN NÀY CẦN TÔN TRỌNG MỘT…
Cấu trúc các kênh phân phối

Kênh phân phối thường phức tạp và phong phú, tùy theo từng loại sản phẩm, từng loại thị trường và từng doanh nghiệp mà số lượng kênh phân phối, cấu trúc của kênh mang khác nhau nhưng đều được dựa…

Chuẩn mực kiểm toán số 210: Hợp đồng kiểm toán (Ban hành kèm theo Thông tư số 214/2012/TT-BTC  ngày 06 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính)   I/ QUY ĐỊNH CHUNG Phạm vi ứng dụng  01.   Chuẩn…