Tài khoản này tiêu dùng để phản ánh những khoản nợ và tình hình trả tiền những khoản nợ phải thu của doanh nghiệp với đơn vị cấp trên, giữa những đơn vị trực thuộc, hoặc những đơn vị trực…

Tài khoản này sử dụng để phản ánh những khoản tạm ứng của doanh nghiệp cho người lao động trong đơn vị và tình hình trả tiền những khoản tạm ứng đó. HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN NÀY CẦN TÔN TRỌNG MỘT…

Tài khoản này tiêu dùng để phản ánh trị giá hiện sở hữu và tình hình biến động tăng, giảm những loại phương tiện, dụng cụ của doanh nghiệp. Phương tiện, dụng cụ là những tư liệu lao động ko…

Tài khoản này sử dụng để phản ánh trị giá hiện mang và tình hình biến động tăng, giảm những loại hàng hoá của doanh nghiệp bao gồm hàng hoá tại những kho hàng, quầy hàng, hàng hoá bất động…

Tài khoản này sử dụng để phản ánh trị giá hiện sở hữu và tình hình biến động của những loại thành phẩm của doanh nghiệp. Thành phẩm là những sản phẩm đã kết thúc quá trình chế biến do…