Tài khoản này phản ánh những khoản chi sự nghiệp, dự án để thực hiện những nhiệm vụ kinh tế, xã hội, chính trị do Nhà nước hoặc cấp trên gia cho doanh nghiệp ngoài nhiệm vụ sản xuất, kinh…