Một số giải pháp tham khảo nhằm tăng cường khả năng quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước đối với thị trường

Để phát triển TTTT Việt Nam, cần phải khắc phục những nguyên nhân gây ra những điểm hạn chế, cản trở sự phát triển của thị trường. Theo đó, đưa ra những nhóm giải pháp nhằm (i) từng bước phát triển thị trường tiền tệ và(ii) tăng cường khả năng quản lý nhà nước của NHNN đối với thị trường. Phần định hướng giải pháp cũng được đưa ra thành hai nhóm định hướng, được cụ thể hóa trong bảng dưới đây:


 Hoàn thiện hành lang pháp lý tương trợ hoạt động của thị trường tiền tệ
– Kiện toàn những văn bản quy phạm pháp luật quy định về quản lý hoạt động gia nhập và thoái lui khỏi thị trường.
– Kiện toàn những văn bản quy phạm pháp luật quy định về giám sát, quản lý những giao dịch trên thị trường, bao gồm:
+ Những văn bản quản lý, giám sát, hướng dẫn những giao dịch thương phiếu.
+ Những văn bản quản lý, giám sát, hướng dẫn những giao dịch chấp phiếu ngân
hàng.
+ Những văn bản quản lý, giám sát, hướng dẫn những giao dịch trái phiếu doanh
nghiệp/trái phiếu doanh nghiệp được Chính phủ bảo lãnh.
+ Những văn bản quản lý, giám sát, hướng dẫn những giao dịch phái sinh (ngoài những giao dịch quyền chọn về lãi suất và tậu bán ngoại tệ).
+ Mở rộng vận dụng những dụng cụ (Trái phiếu TCTD, CCTG, kỳ phiếu thương nghiệp…) để tạo điều kiện cho những dụng cụ hiện sở hữu trên thị trường được giao dịch tái cấp vốn (Repo GTCG ngoài TPCP).
– Tiến tới vận dụng những thông lệ và chuẩn mực quốc tế trong hoạt động nhà băng, trong đó chú trọng việc xây dựng bộ Hợp đồng Khung giao dịch Liên Nhà băng và Hợp đồng Khung giao dịch Repo để vận dụng toàn thị trường tiến tới thị trường sáng tỏ, rõ ràng và phát triển.
+ Xây dựng và ban hành hướng dẫn cụ thể để thẩm định mức độ tín nhiệm đối với từng TCTD của NHTW
– Xây dựng Quy tắc xử sự trên thị trường bao gồm:
+ Những chuẩn mực đạo đức: nguyên tắc bảo mật; tin đồn, thông tin sai lệch và những hành vi lường đảo, gian dối…
+ Những nguyên tắc giao dịch: quote giá; nơi thực hiện giao dịch; ngày trị giá; giờ giao dịch; giao dịch sau giờ làm việc/giao dịch ngoài trụ sở.
– Ban hành những quy định xử lý vi phạm của những thành viên, những hành vi cung ứng thông tin sai lệch, thao túng giá, gian dối trên thị trường.
– Ban hành quy định về điều kiện để xét duyệt và phê chuẩn danh sách những nhà tự doanh (major sellers) trên thị trường đối với thị trường trái phiếu/tín phiếu Chính phủ
Hoàn thiện cơ sở vật chất hạ tầng tài chính tương trợ cho việc phát triển thị trường tiền tệ
Cơ sở vật chất hạ tầng thông tin hiện đại là nhân tố cốt lõi cho sự phát triển và khó khăn của hệ thống nhà băng hiện đại. Ngoài ra, hệ thống thông tin hiện đại và kết nối thành một mạng thống nhất cho tất cả những giao dịch của TTTT sẽ là điều kiện thuận lợi cho sự tham gia của những thành viên thị trường và đảm bảo thực hiện vai trò giám sát và quản lý của NHTW. Những giải pháp cần thực hiện như sau:
– Xây dựng hệ thống ứng dụng theo dõi kịp thời toàn bộ diễn biến trên thị trường,tương trợ công việc thu thập xử lý thông tin, số liệu thị trường của NHNN như hệ thống báo cáo tổng hợp giao dịch, lãi suất….
– Kết nối mạng cho hệ thống nhà băng lưu ký, hệ thống lưu ký GTCG.
– Hoàn thiện hệ thống thông tin hợp quản lý chính sách giữa NHNN và Bộ Tài chính trong quản lý thị trường GTGC.
– Xây dựng hệ thống thông tin về phát hành và giao dịch trái phiếu doanh nghiệp.
– Nâng cấp hệ thống trả tiền hiện hành để tăng tính hiệu quả và độ tin cậy. Hệ thống trả tiền phái xử lý được khối lượng mua bán to và nhanh chóng. Với tốc độ phát triển nhanh chóng của TTTT, cũng như nhu cầu trả tiền thông qua hệ thống điện tử ngày càng tăng buộc phải quan tâm tới việc nâng cấp thường xuyên hệ thống giao dịch điện tử liên nhà băng. Việc chấp nhận chữ ký điện tử sắp tới sẽ càng làm tăng nhu cầu giao dịch điện tử lên nhiều lần.
– Xây dựng hệ thống giao dịch tập trung/ hệ thống thông tin tập trung giữa những thị trường phòng ban của thị trường LNH đảm bảo đáp ứng nhu cầu thu thập, phân tích và công bố những chỉ số cơ bản của thị trường để công chúng và những định chế tài chính tham khảo, làm cơ sở vật chất để định giá và tìm kiếm đối tác trên thị trường.
– Xây dựng Hệ thống thông tin quản lý của NHNN (MIS) theo Dự án Hệ thống thông tin quản lý và hiện đại hóa nhà băng (FSMIMS) và triển khai đồng bộ những dự án bổ trợ liên quan.
– Xây dựng Trung tâm dữ liệu trung ương sở hữu tính mở cao của NHNN; đổi mới cơ cấu tổ chức, thứ tự hóa toàn bộ hoạt động của đơn vị chuyên trách về kỹ thuật thông tin ngành nhà băng; hướng tới cung ứng thông tin và nhà cung cấp công trực tuyến.
– Duy trì hoạt động, tận dụng công suất và chuẩn bị điều kiện để nâng cấp, mở rộng hệ thống trả tiền liên nhà băng quốc gia theo hướng hiện đại an toàn, hiệu quả và hiện đại ngang tầm trình độ phát triển của toàn cầu; Xây dựng Trung tâm trả tiền bù trừ tự động phục vụ cho những giao dịch bán lẻ; Kết nối hoạt động hệ thống trả tiền bù trừ và quyết toán tiền giao dịch trái phiếu chính phủ với hệ thống trả tiền điện tử liên nhà băng của NHNN để thực hiện quyết toán trái phiếu chính phủ tại NHNN; Kết nối hệ thống trả tiền điện tử liên nhà băng với hệ thống Ngân khố Nhà nước và thực hiện việc trả tiền tập trung tài khoản Ngân khố Nhà nước tại NHNN.
– Từng bước xây dựng, vận dụng và rà soát việc tuân thủ những chuẩn mực kỹ thuật thông tin trong hệ thống nhà băng.
– Những TCTD tập trung tài chính đầu tư phát triển, đổi mới kỹ thuật của bản thân, bảo đảm tính đồng bộ, tương thích với những chuẩn mực kỹ thuật chung, khả năng tích hợp với những hệ thống kỹ thuật của ngành.

Rate this post

Bình luận