David Ricardo đã đưa lý thuyết của Adam Smith tiến xa thêm một bước nữa bằng cách khám phá ra xem điều gì sẽ xảy ra lúc một quốc gia với lợi thế tuyệt đối trong sản xuất tất…
Hệ thống pháp lý là gì?

Hệ thống pháp lý (authorized system) là một hệ thống diễn giải và thực thi pháp luật. Những bộ luật, những quy tắc, quy định, tạo nên khung pháp chế để thi hành. Một hệ thống pháp luật bao gồm…

11 điều kiện của Incoterms 2010 được phân thành 4 nhóm, bạn nên nhớ câu “Em Fải Cố Đi” – 4 từ đầu của câu chính là 4 điều kiện thương nghiệp trong incorterm 2010: E,F,C,D. 1. Nhóm E-EXW-Ex Works-Giao…