Lý thuyết của Ricardo nhấn mạnh rằng lợi thế so sánh xuất phát từ những sự khác biệt về năng suất lao động. Do vậy, liệu Ghana với hiệu quả hơn Hàn Quốc trong sản xuất cacao phụ thuộc…