Tính lương và phân bổ chi phí nhân công

Để tính tiền lương (tiền công) mà người lao động thừa hưởng và xác định tầm giá nhân lực vào tầm giá SXKD, hàng tháng kế toán phải tính toán số tiền lương phải trả cho người lao động, đồng thời phân bổ tầm giá nhân lực vào tầm giá SXKD của đối tượng sử dụng lao động liên quan. Việc tính tiền lương phải trả cho người lao động hàng tháng, được dựa trên hạ tầng những chứng từ hạch toán lao động và chính sách chế độ về lao động, tiền lương hiện hành. Tuỳ theo việc phân công trách nhiệm trong doanh nghiệp mà việc tính lương mang thể do viên chức kế toán doanh nghiệp đảm nhận hoặc do viên chức kinh tế ở những phân xưởng (tổ đội sản xuất) thực hiện, sau đó kế toán doanh nghiệp rà soát lại và trả tiền lương cho người lao động.

Trong những doanh nghiệp tồn tại hai hình thức tiền lương : Hình thức tiền lương thời kì và hình thức tiền lương sản phẩm. Mỗi hình thức tiền lương ứng với cách tính tiền lương riêng.

a.  Tinh lương thời kì.
Tiền lương thời kì được tính căn cứ vào thời kì làm việc và bậc lương, thang lương của người lao động.

Tiền lương phải trả theo thời kì = thời kì làm việc x mức tiền lương thời kì. (Mức tiền lương thời kì được ứng dụng cho từng bậc lương).

Tuỳ theo yêu cầu và trình độ quản lý mà doanh nghiệp mang thể tính mức lương thời kì theo mức lương tháng, lương ngày, lương giờ, lương công nhật.

Mức lương tháng là số tiền lương đã quy định sẵn đối với từng bậc lương ở những thang lương trả cho người lao động hàng tháng.

Mức lương tháng thường được ứng dụng để trả lương cho lao động gián tiếp, mức lương tháng gồm: lương cấp bậc (chức vụ) và phụ cấp khu vực (nếu mang).

Trong những doanh nghiệp Nhà nước, thông thường Nhà nước chỉ huy định mức lương tối thiểu, còn những mức lương cao hơn được xác định theo hệ số cấp bậc lương.

Công thức tính như sau:

Mi = Mu + Hello    

Trong đó :

Mi là mức lương của lao động bậc i

Mu là mức lương tối thiểu

Hello hệ số cấp bậc lương bậc i

Mức lương ngày thường ứng dụng để tính trả lương cho lao động trực tiếp hưởng lương thời kì trong những ngày họp hành, học tập và để tính trợ cấp BHXH thay lương trong những ngày ốm đau, thai sản, tai nạn lao động…

Mức lương giờ thường tiêu dùng để tính trả lương cho người lao động trực tiếp trong những giờ làm việc ko hưởng lương theo sản phẩm.

Lương công nhật: Là tiền lương tính theo ngày làm việc, ứng dụng đối với những người lao động tạm thời chưa xếp vào thang lương. Họ làm việc ngày nào hưởng tiền lương (tiền công) ngày đó, theo mức lương quy định cho từng loại công việc.

Tiền lương thời kì được xác định theo nội dung trên đây được gọi là tiền tương thời kì giản đơn. Trong thực tế người lao động hưởng lương thời kì còn mang thể thừa hưởng khoản tiền thưởng vì đảm bảo ngày công, giờ công, năng suất lao động cao… Tiền lương thời kì giản đơn kết hợp cùng với khoản tiền thưởng hình thành hình thức tiền lương thời kì mang thưởng. Doanh nghiệp mang thể xây dựng hệ số tính thưởng theo những mức thưởng khác nhau.

b.  Tính lương theo sản phẩm , phương pháp chia lương sản phẩm tập thể.

Tiền lương tính theo sản phẩm là số tiền tương tính trả cho người lao động căn cứ vào số lượng sản phẩm do họ sản xuất ra đạt tiêu chuẩn chất lượng quy định hay khối lượng công việc người lao động làm xong được nghiệm thu và đơn giá tiền tương của sản phẩm, công việc đó.

Đơn giá tiền lương sản phẩm là mức tiền lương sản phẩm trả cho một đơn vị sản phẩm, công việc hoàn thành đạt tiêu chuẩn quy định. Trong những doanh nghiệp thương nghiệp, nhà cung cấp, lương sản phẩm được trả theo doanh thu bán hàng, bằng việc xác định đơn giá tiền lương tính cho 1.000 đồng hay 1.000.000đ doanh thu mang phân biệt theo từng nhóm hàng với giá bán khác nhau. Nếu trị giá bán thấp, khả năng tiêu thụ kém thì đơn giá tính tiền lương cho 1.000đ hay 1.000.000đ doanh thu cao và trái lại. Ví dụ: nhóm hàng A mang trị giá bán thấp và khả năng tiêu thụ khó khăn, còn nhóm hàng B trị giá bán cao và khả năng tiêu thụ tiện lợi, doanh nghiệp xác định đơn giá tiền lương tính cho việc bán 1.000.000 đ doanh thu của mặt hàng A là 20.000 đ, mặt hàng B là 15.000đ.

Khối lượng sản phẩm hoặc công việc được xác định căn cứ vào những chứng từ hạch toán kết quả lao động. Tiền lương trả theo sản phẩm bao gồm nhiều hình thức cụ thể: Tiền lương trả theo sản phẩm tư nhân trực tiếp, tiền lương sản phẩm tập thể, tiền lương theo sản phẩm tư nhân gián tiếp, lương sản phẩm luỹ kế….

Đối với những công việc do tập thể người lao động cùng thực hiện thì tiền lương sản phẩm tập thể sau lúc được xác định theo công thức trên, cần được tính chia cho từng người lao động trong tập thể đó theo phương pháp chia lương thích hợp. Doanh nghiệp mang thể thực hiện chia lương sản phẩm tập thể theo những phương pháp:

*. Phương pháp chia lương sản phẩm tập thể theo hệ số lương cấp bậc của người lao động và thời kì làm việc thực tế của từng người.

Theo phương pháp, căn cứ vào thời kì làm việc thực tế và hệ số lương cấp bậc của từng người để tính chia lương sản phẩm tập thể cho từng người theo công thức:

Li : Tiền lương sản phẩm của lao động i

Ti: Thời kì làm việc thực tế của lao động i Hello: Hệ số cấp bậc lương của lao động i

Lt: Tổng tiền lương sản phẩm tập thể n: Số lượng lao động của tập thể

*. Phương pháp chia lương sản phẩm tập thể theo mức lương cấp bậc và thời kì làm việc thực tế của từng người.

Theo phương pháp này, căn cứ vào thời kì làm việc thực tế và mức lương cấp bậc của từng người lao động để chia lương sản phẩm tập thể cho từng người theo công thức:

*. Phương pháp chia lương sản phẩm tập thể theo hệ số lương cấp bậc hoặc theo mức lương cấp bậc và thời kì làm việc thực tế của từng CN, kết hợp với bình công chấm điểm.

Phương pháp này ứng dụng trong trường hợp cấp bậc kỹ thuật của từng người lao động ko thích hợp với cấp bậc công việc được giao. Theo phương pháp này tiền lương sản phẩm tập thể được chia làm 2 phần:

-Phần tiền lương thích hợp với lương cấp bậc được phân chia cho từng người theo hệ số lương cấp bậc hoặc mức lương cấp bậc và thời kì làm việc thực tế của từng người.

– Phần tiền lương sản phẩm còn lại được phân chia theo kiểu bình công chấm điểm.

Trong thực tế một người lao động trong một tháng mang thể vừa làm những công việc hưởng lương tính theo thời kì, vừa làm những công việc hưởng lương tính theo sản phẩm. Mặt khác, ngoài tiền lương thời kì và lương sản phẩm người lao động còn mang thể thừa hưởng những khoản khác như phụ cấp trách nhiệm, tiền ăn ca, … Đối với doanh nghiệp Nhà nước tầm giá cho bữa ăn ca được lấy từ lợi nhuận để lại cho doanh nghiệp. Hàng tháng sau lúc tính toán tiền lương và những khoản khác người lao động thừa hưởng cho từng người, thuộc từng phòng ban, kế toán phản ánh vào bảng trả tiền tiền lương (mang thể tiêu dùng mẫu số 02/LĐTL ban hành theo quyết định số 1141/TC/QĐ/CĐKT). Trường hợp doanh nghiệp trả lương 2 kỳ 1 tháng, thì kỳ 1 là số tiền tạm ứng lương, kỳ 2 là số tiền còn lại phải trả cho người lao động sau lúc đã trừ số tạm ứng lương kỳ 1 và những khoản phải khấu trừ vào lương (nếu mang). Nội dung những khoản này đều được phản ánh trong bảng trả tiền tiền lương. Bảng trả tiền tiền lương được lập theo từng phòng ban trong doanh nghiệp , trong đó phản ánh số tiền lương, những khoản phụ cấp thuộc quỹ lương và những khoản phụ cấp khác của từng người lao động trong từng phòng ban. Căn cứ vào những bảng trả tiền tiền lương kế toán lập “Bảng tổng hợp trả tiền tiền lương của toàn doanh nghiệp”. Trong bảng này, mỗi phòng ban của doanh nghiệp được phản ánh 1 dòng trên hạ tầng số liệu dòng cùng của từng bảng trả tiền lương. Những bảng trả tiền lương của từng phòng ban và bảng tổng hợp trả tiền tiền lương của toàn doanh nghiệp là căn cứ để trả lương cho từng người lao động, để tổng hợp quỹ tiền lương thực tế và là hạ tầng để tính toán, phân bổ tầm giá nhân lực vào tầm giá SXKD của doanh nghiệp.

Để trả lương cho từng người, ngoài bảng trả tiền tiền lương kế toán còn mang thể lập sổ lương hoặc phiếu trả lương cho từng người. Trong đó ghi rõ khoản tiền lương và những khoản khác mà người lao động thừa hưởng. Tiền lương phải được phát tận tay người lao động hoặc thông qua đại diện của phòng ban nơi người lao động làm việc. Nhưng lúc đã phát lương tới từng người, cần mang đầy đủ ký nhận của họ để làm hạ tầng pháp lý cho việc ghi sổ kế toán.

Đối với khoản BHXH trả thay lương trong tháng mà người lao động thừa hưởng lúc họ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động… Căn cứ vào chứng từ liên quan (phiếu nghỉ hưởng BHXH mẫu 03

–   LĐTL và những chứng từ gốc khác), kế toán tính toán số tiền BHXH phải trả cho từng người lao động theo công thức:

Số tiền BHXH phải trả cho từng người theo từng nguyên nhân (ốm, con ốm, sinh nở…) được phản ánh vào bảng trả tiền BHXH. Bảng này là căn cứ để tổng hợp và trả tiền trợ cấp BHXH trả thay lương cho người lao động và là căn cứ để ghi sổ kế toán cũng như để lập báo cáo quyết toán BHXH với cơ quan quản lý BHXH. Tuỳ thuộc vào số lượng người thừa hưởng trợ cấp BHXH thay lương mà kế toán mang thể lập bảng này cho từng phòng ban hoặc lập chung cho toàn doanh nghiệp.

Trường hợp doanh nghiệp ứng dụng chế độ tiền thưởng cho người lao động, kế toán cần lập bảng trả tiền tiền thưởng (mang thể sử dụng mẫu số 05/LĐTL để theo dõi và chi trả.

c.  Phân bổ tầm giá nhân lực vào tầm giá sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp .

Trong nền sản xuất hàng hoá, tiền lương là một phòng ban của tầm giá SXKD cấu thành nên trị giá sản phẩm. Bởi vậy ngoài việc tính toán, phản ánh chi tiết tiền lương và những khoản khác phải trả cho từng người lao động, qua đó để rà soát việc thực hiện chính sách, chế độ đối với người lao động. KTQT doanh nghiệp còn phải tính toán, phân bổ tầm giá nhân lực vào tầm giá SXKD phải thích hợp với yêu cầu phân loại tầm giá sản xuất kinh doanh, hạch toán chi tiết tầm giá SXKD và tính giá thành sản phẩm.

Giá thành nhân lực trong tầm giá sản xuất kinh doanh gồm: Những khoản tiền lương (tiền công), những khoản phụ cấp phải trả cho người lao động lúc họ thực hiện những công việc sản xuất, bán hàng, quản lý kinh doanh,… và những khoản trích theo tỉ lệ nhất định tính trên tiền lương (tiền công) (trích BHXH, BHYT, KPCĐ). KTQT cần phải xác định đủ nội dung tầm giá nhân lực tính vào tầm giá sản xuất kinh doanh của đối tượng sử dụng lao động liên quan.

Trong hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp quy định việc sử dụng những tài khoản cấp 1 và cấp 2 để phản ánh tầm giá nhân lực, đó là TK 622 – tầm giá nhân lực trực tiếp, TK 6271- Giá thành viên chức phân xưởng, TK 6411- Giá thành viên chức (bán hàng), TK 6421 – Giá thành viên chức quản lý, … KTQT mang thể mở những TK cấp 2,3… của những tài khoản 622, 6271, 6411, 6421 để phản ánh tầm giá nhân lực của từng đối tượng cụ thể.

Ví dụ: TK 6221 – Giá thành nhân lực trực tiếp – phân xưởng 1, TK 6221A – Giá thành nhân lực trực tiếp PX1 – SPA, TK6221B- tầm giá nhân lực trực tiếp PX1- SPB; TK 6222 – Giá thành nhân lực trực tiếp PX2, TK 6222C -Giá thành nhân lực trực tiếp PX2 – SP C….

TK 62711 – tầm giá nhân lực quản lý PX (phòng ban) 1, TK 62712- Giá thành nhân lực quản lý phân xưởng (phòng ban) 2,…

Hàng tháng kế toán căn cứ vào những bảng trả tiền tiền lương, bảng tổng hợp trả tiền tiền lương và những chứng từ gốc liên quan để tổng hợp, xác định số phân bổ tầm giá nhân lực vào tầm giá sản xuất kinh doanh của đối tượng sử dụng lao động liên quan. Việc tính toán, phân bổ tầm giá nhân lực cho những đối tượng sử dụng mang thể thực hiện bằng phương pháp trực tiếp hay bằng phương pháp phân bổ gián tiếp. Kết quả tính toán, phân bổ được phản ánh trong”Bảng phân bổ tiền lương và những khoản trích theo lương”.

Để ghi vào những cột thuộc phần “Tiền lương và những khoản khác thuộc quỹ lương” kế toán căn cứ vào bảng trả tiền tiền lương và những chứng từ hạch toán thời kì lao động, kết quả lao động thực hiện tập hợp, phân loại chứng từ theo từng đối tượng sử dụng trên hạ tầng đó xác định số tiền lương (phân tích theo lương sản phẩm, lương thời kì) những khoản phụ cấp và những khoản khác thuộc quỹ lương của doanh nghiệp phải trả cho người lao động ghi vào những cột tương ứng.

Căn cứ vào tỉ lệ trích bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), kinh phí công đoàn (KPCĐ) và hạ tầng tính trích (tiền lương thực tế phải trả hoặc tiền lương cơ bản theo qui định) theo từng đối tượng sử dụng tính ra số tiền trước BHXH, BHYT, KPCĐ để ghi vào những cột tương ứng của phần “những khoản trích theo lương”.

Căn cứ vào kết quả tính trích trước tiền lương nghỉ phép theo kế hoạch của người lao động trực tiếp sản xuất để ghi vào cột “khoản trích trước tiền lương nghỉ phép của người lao động sản xuất”, những dòng đối tượng sử dụng liên quan thuộc tầm giá nhân lực trực tiếp (tầm giá NCTT).

Số liệu ở cột “tổng cùng” của bảng phân bổ này cho biết tầm giá nhân lực tính vào tầm giá sản xuất kinh doanh của những đối tượng sử dụng liên quan. Cần lưu ý rằng trường hợp doanh nghiệp thực hiện trích trước tiền lương nghỉ phép cho người lao động sản xuất thì trong tầm giá NCTT ko bao gồm tiền lương nghỉ phép thực tế phải trả cho CNSX trong tháng.

Hàng tháng kế toán căn cứ vào những bảng trả tiền tiền lương, bảng tổng hợp trả tiền tiền lương và những chứng từ gốc liên quan để tổng hợp, xác định số phân bổ tầm giá nhân lực vào tầm giá SXKD của đối tượng sử dụng lao động liên quan. Việc tính toán, phân bổ tầm giá nhân lực cho những đối tượng sử dụng mang thể thực hiện bằng phương pháp trực tiếp hay bằng phương pháp phân bổ gián tiếp. Kết quả tính toán, phân bổ được phản ánh trong “Bảng phân bổ tiền lương và những khoản trích theo lương”.

3.8/5 - (6 bình chọn)

Originally posted 2019-01-06 11:32:09.

Bình luận