Ý định là dấu hiệu của  sự sẵn  sàng thực hiện một hành vi nhất định của con người, được xem là tiền đề trực tiếp của hành vi (Ajzen, 1991). Ý định chuyển đổi là khách hàng ngừng mua…

Người lao động là chủ thể quan trọng trong DN. Họ vừa là mục tiêu vừa là động lực của sự phát triển trong mỗi DN. Có một số quan điểm khác nhau về NLĐ: Từ điển Kinh tế học…
Hợp đồng lao động là gì?

Trong quan hệ lao động NLĐ luôn ở vị trị yếu thế hơn, phụ thuộc và chịu sự quản lí, điều  hành của chủ DN. Để tránh dẫn đến những thiệt thòi  và tạo ra quan  hệ lao động được…