CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 15

CHUẨN MỰC SỐ 15 – HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG

QUY ĐỊNH CHUNG
01. Mục đích của chuẩn mực này là quy định và hướng dẫn những nguyên tắc và phương pháp kế toán doanh thu và tầm giá liên quan tới hợp đồng xây dựng, gồm: Nội dung doanh thu và tầm giá của hợp đồng xây dựng; ghi nhận doanh thu, tầm giá của hợp đồng xây dựng làm cơ sở vật chất ghi sổ kế toán và lập BCTC.
02. Chuẩn mực này vận dụng cho kế toán hợp đồng xây dựng và lập BCTC của những nhà thầu.
03. Những thuận ngữ trong chuẩn mực này được hiểu như sau:
Hợp đồng xây dựng: Là hợp đồng bằng văn bản về việc xây dựng một tài sản hoặc tổ hợp những tài sản
với liên quan chặt chẽ hay phụ thuộc lẫn nhau về mặt thiết kế, kỹ thuật, chức năng hoặc những mục
đích sử dụng cơ bản của chúng.
Hợp đồng xây dựng với giá một mực: Là hợp đồng xây dựng trong đó nhà thầu chấp thuận một mức
giá một mực cho toàn bộ hợp đồng hoặc một đơn giá một mực trên một đơn vị sản phẩm hoàn thành.
Trong một số trường hợp lúc giá cả tăng lên, mức giá đó với thể thay đổi phụ thuộc vào những điều
khoản ghi trong hợp đồng.
Hợp đồng xây dựng với tầm giá phụ thêm: Là hợp đồng xây dựng trong đó nhà thầu được hoàn lại những
tầm giá thực tế được phép trả tiền, cùng (+) thêm một khoản được tính bằng tỷ lệ phần trăm (%)
trên những tầm giá này hoặc được tính thêm một khoản phí một mực.
04. Hợp đồng xây dựng với thể được thoả thuận để xây dựng một tài sản đơn lẻ, như: Một chiếc cầu,
một toà nhà, một đường ống dẫn dầu, một con đường hoặc xây dựng tổ hợp những tài sản với liên quan
chặt chẽ hay phụ thuộc lẫn nhau về thiết kế, kỹ thuật, chức năng hay mục đích sử dụng cơ bản của
chúng, như: Một nhà máy lọc dầu, tổ hợp nhà máy dệt, might.
05. Trong chuẩn mực này, hợp đồng xây dựng còn bao gồm:
(a) Hợp đồng nhà cung cấp với liên quan trực tiếp tới việc xây dựng tài sản, như: Hợp đồng tư vấn, thiết kế,
khảo sát; Hợp đồng nhà cung cấp quản lý dự án và kiến trúc;
(b) Hợp đồng phục chế hay phá huỷ những tài sản và khôi phục môi trường sau lúc phá huỷ những tài sản.
06. Hợp đồng xây dựng quy định trong chuẩn mực này được phân loại thành hợp đồng xây dựng với
giá một mực và hợp đồng xây dựng với tầm giá phụ thêm. Một số hợp đồng xây dựng với đặc điểm của
cả hợp đồng với giá một mực và hợp đồng với tầm giá phụ thêm. Ví dụ hợp đồng xây dựng với tầm giá
phụ thêm nhưng với thoả thuận mức giá tối đa. Trường hợp này, nhà thầu cần phải xem xét tất cả những
điều kiện quy định trong đoạn 23 và 24 để ghi nhận doanh thu và tầm giá của hợp đồng xây dựng.
KẾT HỢP VÀ PHÂN CHIA HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG
07. Những yêu cầu của chuẩn mực này thường vận dụng riêng rẽ cho từng hợp đồng xây dựng. Trong
một số trường hợp, chuẩn mực này được vận dụng cho những phần riêng biệt với thể nhận diện được
của một hợp đồng riêng rẽ hoặc một nhóm những hợp đồng để phản ánh thực chất của hợp đồng hay
nhóm những hợp đồng xây dựng.
08. Một hợp đồng xây dựng liên quan tới xây dựng một số tài sản thì việc xây dựng mới tài sản sẽ
được coi như một hợp đồng xây dựng riêng rẽ lúc thoả mãn đồng thời ba (3) điều kiện sau:
(a) Mang thiết kế, dự toán được xác định riêng rẽ cho từng tài sản và mỗi tài sản với thể hoạt động độc
lập;
(b) Mỗi tài sản với thể được thương lượng riêng với từng nhà thầu và khách hàng với thể chấp thuận hoặc
từ chối phần hợp đồng liên quan tới từng tài sản;
(c) Mang thể xác định được tầm giá và doanh thu của từng tài sản.
09. Một nhóm những hợp đồng ký với một khách hàng hay với một số khách hàng, sẽ được coi là một
hợp đồng xây dựng lúc thoả mãn đồng thời ba (3) điều kiện sau:
(a) Những hợp đồng này được thương lượng như là một hợp đồng trọn gói;
(b) Những hợp đồng với mối liên hệ rất mật thiết với nhau tới mức trên thực tế chúng là nhiều phòng ban
của một số dự án với mức lãi gộp ước tính tương đương;
(c) Những hợp đồng được thực hiện đồng thời hoặc theo một quá trình liên tục.
10. Một hợp đồng với thể bao gồm việc xây dựng thêm một tài sản theo yêu cầu của khách hàng hoặc
hợp đồng với thể sửa đổi để bao gồm việc xây dựng thêm một tài sản đó. Việc xây dựng thêm một tài
sản chỉ được coi là hợp đồng xây dựng riêng rẽ lúc:
(a) Tài sản này với sự khác biệt to và độc lập so với những tài sản nêu trong hợp đồng ban sơ về thiết
kế, kỹ thuật và chức năng; hoặc
(b) Giá của hợp đồng xây dựng tài sản này được thoả thuận ko liên quan tới giá cả của hợp
đồng ban sơ.
NỘI DUNG CHUẨN MỰC
DOANH THU CỦA HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG

11. Doanh thu của hợp đồng xây dựng bao gồm:
(a) Doanh thu ban sơ được ghi trong hợp đồng; và
(b) Những khoản tăng, giảm lúc thực hiện hợp đồng, những khoản tiền thưởng và những khoản trả tiền
khác nếu những khoản này với khả năng làm thay đổi doanh thu, và với thể xác định được một cách đáng
tin cậy.
12. Doanh thu của hợp đồng xây dựng được xác định bằng trị giá hợp lý của những khoản đã thu hoặc
sẽ thu được. Việc xác định doanh thu của hợp đồng chịu tác động của nhiều yếu tố ko chắn chắn
vì chúng tuỳ thuộc vào những sự kiện sẽ xảy ra trong tương lai. Việc ước tính thường phải được sửa đổi
lúc những sự kiện đó phát sinh và những yếu tố ko vững chắc được khắc phục. Vì vậy, doanh thu của
hợp đồng với thể tăng hay giảm ở từng thời kỳ. Ví dụ:
(a) Nhà thầu và khách hàng với thể đồng ý với nhau về những thay đổi và những yêu cầu làm tăng hoặc
giảm doanh thu của hợp đồng trong kỳ tiếp theo so với hợp đồng được chấp thuận ban sơ.
(b) Doanh thu đã được thoả thuận trong hợp đồng với giá một mực với thể tăng vì lý do giá cả tăng lên;
(c) Doanh thu theo hợp đồng với thể bị giảm do nhà thầu ko thực hiện đúng tiến độ hoặc ko
đảm bảo chất lượng xây dựng theo thoả thuận trong hợp đồng;
(d) Lúc hợp đồng với giá một mực quy định mức giá một mực cho một đơn vị sản phẩm hoàn thành thì
doanh thu theo hợp đồng sẽ tăng hoặc giảm lúc khối lượng sản phẩm tăng hoặc giảm.
13. Sự thay đổi theo yêu cầu của khách hàng về phạm vi công việc được thực hiện theo hợp đồng. Ví
dụ: Sự thay đổi yêu cầu kỹ thuật hay thiết kế của tài sản và thay đổi khác trong quá trình thực hiện
hợp đồng. Sự thay đổi này chỉ được tính vào doanh thu của hợp đồng lúc:
(a) Mang khả năng chắn chắn khách hàng sẽ chấp thuận những thay đổi và doanh thu phát sinh từ những thay
đổi đó; và
(b) Doanh thu với thể xác định được một cách tin cậy.
14. Khoản tiền thưởng là những khoản phụ thêm trả cho nhà thầu nếu họ thực hiện hợp đồng đạt hay
vượt mức yêu cầu. Ví dụ, trong hợp đồng với dự kiến trả cho nhà thầu khoản tiền thưởng vì hoàn
thành sớm hợp đồng. Khoản tiền thưởng được tính vào doanh thu của hợp đồng lúc:
(a) Kiên cố đạt hoặc vượt mức một số tiêu chuẩn cụ thể đã ghi trong hợp đồng; và
(b) Khoản tiền thưởng với thể xác định được một cách đáng tin cậy.
15. Một khoản trả tiền khác mà nhà thầu thu được từ khách hàng hay một bên khác để bù đắp cho
những tầm giá ko bao gồm trong giá hợp đồng. Ví dụ: Sự chậm trễ do khách hàng gây nên; sơ sót
trong những mục tiêu kỹ thuật hoặc thiết kế và những tranh chấp về những thay đổi trong việc thực hiện hợp
đồng. Việc xác định doanh thu tăng thêm từ những khoản trả tiền trên còn tuỳ thuộc vào rất nhiều
yếu tố ko vững chắc và thường phụ thuộc vào kết quả của nhiều cuộc thương lượng. Do đó, những
khoản trả tiền khác chỉ được tính vào doanh thu của hợp đồng lúc:
(a) Những thoả thuận đã được kết quả là khách hàng sẽ chấp thuận bồi thường;
(b) Khoản trả tiền khác được khách hàng chấp thuận và được xác định một cách đáng tin cậy.
CHI PHÍ CỦA HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG
16. Giá bán của hợp đồng xây dựng bao gồm:
(a) Giá bán liên quan trực tiếp tới từng hợp đồng;
(b) Giá bán chung liên quan tới hoạt động của những hợp đồng và với thể phân bổ cho từng hợp đồng cụ
thể;
(c) Những tầm giá khác với thể thu lại từ khách hàng theo điều khoản của hợp đồng.
17. Giá bán liên quan trực tiếp tới từng hợp đồng bao gồm:
(a) Giá bán nhân lực tại công trường, bao gồm cả tầm giá giám sát dự án;
(b) Giá bán vật liệu, vật liệu, bao gồm cả thiết bị dự án;
(c) Khấu hao máy móc, thiết bị và những TSCĐ khác sử dụng để thực hiện hợp đồng;
(d) Giá bán vận chuyển, lắp đặt, tháo tháo máy móc, thiết bị và vật liệu, vật liệu tới và đi khỏi công
trình;
(đ) Giá bán thuê nhà xưởng, máy móc, thiết bị để thực hiện hợp đồng;
(e) Giá bán thiết kế và trợ giúp kỹ thuật liên quan trực tiếp tới hợp đồng;
(g) Giá bán dự trù để sửa chữa và bảo hành dự án;
(h) Những tầm giá liên quan trực tiếp khác.
Giá bán liên quan trực tiếp của từng hợp đồng sẽ được giảm lúc với những khoản thu nhập khẩu ko
bao gồm trong doanh thu của hợp đồng. Ví dụ: những khoản thu từ việc bán vật liệu, vật liệu thừa,
thu thanh lý máy móc, thiết bị thi công lúc kết thúc hợp đồng.
18. Giá bán chung liên quan tới hoạt động của những hợp đồng xây dựng và với thể phân bổ cho từng
hợp đồng, bao gồm:
(a) Giá bán bảo hiểm;
(b) Giá bán thiết kế và trợ giúp kỹ thuật ko liên quan trực tiếp tới một hợp đồng cụ thể;
(c) Giá bán quản lý chung trong xây dựng.
Những tầm giá trên được phân bổ theo những phương pháp thích hợp một cách với hệ thống theo tỷ lệ hợp
lý và được vận dụng thống nhất cho tất cả những tầm giá với những đặc điểm tương tự. Việc phân bổ cần dựa
trên mức thông thường của hoạt động xây dựng. (Giá bán chung liên quan tới hoạt động của những hợp
đồng và với thể phân bổ cho từng hợp đồng cũng bao gồm tầm giá đi vay nếu thoả mãn những điều kiện
tầm giá đi vay được vốn hoá theo quy định trong Chuẩn mực “Giá bán đi vay”)
19. Những tầm giá khác với thể thu lại từ khách hàng theo những điều khoản của hợp đồng như tầm giá giải
phóng mặt bằng, tầm giá triển khai mà khách hàng phải trả lại cho nhà thầu đã được quy định trong
hợp đồng.
20. Giá bán ko liên quan tới hoạt động của hợp đồng hoặc ko thể phân bổ cho hợp đồng xây
dựng thì ko được tính trong tầm giá của hợp đồng xây dựng. Những tầm giá này bao gồm:
(a) Giá bán quản lý hành chính chung, hoặc tầm giá nghiên cứu, triển khai mà hợp đồng ko quy
định khách hàng phải trả cho nhà thầu.
(b) Giá bán bán hàng;
(c) Khấu hao máy móc, thiết bị và TSCĐ khác ko sử dụng cho hợp đồng xây dựng.
21. Giá bán của hợp đồng bao gồm tầm giá liên quan tới hợp đồng trong suốt giai đoạn kể từ lúc ký
hợp đồng cho tới lúc kết thúc hợp đồng. Những tầm giá liên quan trực tiếp tới hợp đồng phát sinh trong
quá trình thương lượng hợp đồng cũng được coi là một phần tầm giá của hợp đồng nếu chúng với thể xác
định riêng rẽ, với thể ước tính một cách đáng tin cậy và với nhiều khả năng là hợp đồng sẽ được ký
kết. Nếu tầm giá phát sinh trong quá trình thương lượng hợp đồng đã được ghi nhận là tầm giá sản xuất, kinh doanh trong kỳ lúc chúng phát sinh thì chúng ko còn được coi là tầm giá của hợp đồng xây
dựng lúc hợp đồng được ký kết vào thời kỳ tiếp sau.
GHI NHẬN DOANH THU VÀ CHI PHÍ CỦA HỢP ĐỒNG
22. Doanh thu và tầm giá của hợp đồng xây dựng ghi nhận theo 2 trường hợp sau:
(a) Trường hợp hợp đồng xây dựng quy định nhà thầu được trả tiền theo tiến độ kế hoạch, lúc kết
quả thực hiện hợp đồng xây dựng được ước tính một cách đáng tin cậy, thì doanh thu và tầm giá liên
quan tới hợp đồng được ghi nhận tương ứng với phần công việc đã hoàn thành do nhà thầu tự xác
định vào ngày lập BCTC mà ko phụ thuộc vào hóa đơn trả tiền theo tiến độ kế
hoạch đã lập hay chưa và số tiền ghi trên hóa đơn là bao nhiêu.
(b) Trường hợp hợp đồng xây dựng quy định nhà thầu được trả tiền theo trị giá khối lượng thực
hiện, lúc kết quả thực hiện hợp đồng xây dựng được xác định một cách đáng tin cậy và được khách
hàng xác nhận, thì doanh thu và tầm giá liên quan tới hợp đồng được ghi nhận tương ứng với phần
công việc đã hoàn thành được khách hàng xác nhận trong kỳ được phản ánh trên hóa đơn đã lập.
23. Đối với hợp đồng xây dựng với giá một mực, kết quả của hợp đồng được ước tính một cách đáng
tin cậy lúc đồng thời thỏa mãn bốn (4) điều kiện sau:
(a) Tổng doanh thu của hợp đồng tính toán được một cách đáng tin cậy;
(b) Doanh nghiệp thu được lợi ích kinh tế từ hợp đồng;
(c) Giá bán để hoàn thành hợp đồng và phân công việc đã hoàn thành tại thời khắc lập báo cáo tài
chính được tính toán một cách đáng tin cậy;
(d) Những khoản tầm giá liên quan tới hợp đồng với thể xác định rõ ràng và tính toán được một cách
đáng tin cậy để tổng tầm giá thực tế của hợp đồng với thể so sánh được với tổng dự toán.
24. Đối với hợp đồng xây dựng với tầm giá phụ thêm, kết quả của hợp đồng được ước tính một cách
đáng tin cậy lúc đồng thời thỏa mãn hai điều kiện sau:
(a) Doanh nghiệp thu được lợi ích kinh tế từ hợp đồng;
(b) Những khoản tầm giá liên quan tới hợp đồng với thể xác định được rõ ràng và tính toán một cách
đáng tin cậy ko kể với được hoàn trả hay ko.
25. Doanh thu và tầm giá được ghi nhận theo phần công việc đã hoàn thành của hợp đồng được gọi là
phương pháp tỷ lệ phần trăm (%) hoàn thành. Theo phương pháp này, doanh thu được xác định phù
hợp với tầm giá đã phát sinh của khối lượng công việc đã hoàn thành thể hiện trong báo cáo kết quả
hoạt động kinh doanh.
26. Theo phương pháp tỷ lệ phần trăm (%) hoàn thành, doanh thu và tầm giá của hợp đồng được ghi
nhận trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là doanh thu và tầm giá của phần công việc đã hoàn
thành trong kỳ báo cáo.
27. Một nhà thầu với thể phải bỏ ra những tầm giá liên quan tới việc hình thành hợp đồng. Những chi
phí này được ghi nhận là những khoản ứng trước nếu chúng với thể được hoàn trả. Những tầm giá này
thể hiện một lượng tiền mà khách hàng phải trả và được phân loại như là dự án xây dựng dở
dang.
28. Kết quả thực hiện hợp đồng xây dựng chỉ với thể xác định được một cách đáng tin cậy lúc doanh
nghiệp với thể thu được lợi ích kinh tế từ hợp đồng. Trường hợp với sự nghi ngờ về khả năng ko
thu được một khoản nào đó đã được tính trong doanh thu của hợp đồng và đã được ghi trong báo
cáo kết quả kinh doanh thì những khoản ko với khả năng thu được đó phải được ghi nhận vào chi
phí.
29. Doanh nghiệp chỉ với thể lập những ước tính về doanh thu hợp đồng xây dựng một cách đáng tin cậy
lúc đã thoả thuận trong hợp đồng những điều khoản sau:
(a) Trách nhiệm pháp lý của mỗi bên đối với tài sản được xây dựng;
(b) Những điều kiện để thay đổi trị giá hợp đồng;
(c) Phương thức và thời hạn trả tiền.
Doanh nghiệp phải thường xuyên xem xét và lúc cần thiết phải điều chỉnh lại những dự toán về doanh
thu và tầm giá của hợp đồng trong quá trình thực hiện hợp đồng.
30. Phần công việc đã hoàn thành của hợp đồng làm cơ sở vật chất xác định doanh thu với thể được xác định
bằng nhiều cách khác nhau. Doanh nghiệp cần sử dụng phương pháp tính toán thích hợp để xác định
phần công việc đã hoàn thành. Tuỳ thuộc vào thực chất của hợp đồng xây dựng, doanh nghiệp lựa
chọn vận dụng một trong ba (3) phương pháp sau để xác định phần công việc hoàn thành:
(a) Tỷ lệ phần trăm (%) giữa tầm giá đã phát sinh của phần công việc đã hoàn thành tại một thời khắc
so với tổng tầm giá dự toán của hợp đồng;
(b) Phân tích phần công việc đã hoàn thành; hoặc
(c) Tỷ lệ phần trăm (%) giữa khối lượng xây lắp đã hoàn thành so với tổng khối lượng xây lắp phải
hoàn thành của hợp đồng.
Việc trả tiền theo tiến độ và những khoản ứng trước nhận được từ khách hàng thường ko
phản ánh phần công việc đã hoàn thành.
31. Lúc phần công việc đã hoàn thành được xác định bằng phương pháp tỷ lệ phần trăm (%) giữa chi
phí đã phát sinh của phần công việc đã hoàn thành tại một thời khắc so với tổng tầm giá dự toán của
hợp đồng, thì những tầm giá liên quan tới phần công việc đã hoàn thành sẽ được tính vào tầm giá cho
tới thời khắc đó. Những tầm giá ko được tính vào phần công việc đã hoàn thành của hợp đồng với
thể là:
(a) Giá bán của hợp đồng xây dựng liên quan tới những hoạt động trong tương lai của hợp đồng như: Chi
phí nguyên vật liệu đã được chuyển tới địa điểm xây dựng hoặc đã dành ra cho việc sử dụng trong
hợp đồng nhưng chưa được lắp đặt, chưa sử dụng trong quá trình thực hiện hợp đồng, trừ trường
hợp những nguyên vật liệu đó được chế tạo đặc trưng cho hợp đồng;
(b) Những khoản tạm ứng cho nhà thầu phụ trước lúc công việc của hợp đồng phụ được hoàn thành.
32. Lúc kết quả thực hiện hợp đồng xây dựng ko thể ước tính được một cách đáng tin cậy, thì:
(a) Doanh thu chỉ được ghi nhận tương đương với tầm giá của hợp đồng đã phát sinh mà việc được
hoàn trả là tương đối vững chắc;
(b) Giá bán của hợp đồng chỉ được ghi nhận là tầm giá trong kỳ lúc những tầm giá này đã phát sinh.
33. Trong giai đoạn đầu của hợp đồng xây dựng thường xảy ra trường hợp kết quả thực hiện hợp
đồng ko thể ước tính được một cách đáng tin cậy. Trường hợp doanh nghiệp với thể thu hồi được
những khoản tầm giá của hợp đồng đã bỏ ra thì doanh thu của hợp đồng được ghi nhận chỉ tới mức
những tầm giá đã bỏ ra với khả năng thu hồi. Lúc kết quả thực hiện hợp đồng ko thể ước tính được
một cách đáng tin cậy thì ko một khoản lợi nhuận nào được ghi nhận, kể cả lúc tổng tầm giá thực
hiện hợp đồng với thể vượt quá tổng doanh thu của hợp đồng.
34. Những tầm giá liên quan tới hợp đồng ko thể thu hồi được phải ghi nhận ngay là tầm giá trong kỳ
đối với những trường hợp:
(a) Ko đủ điều kiện về mặt pháp lý để tiếp tục thực hiện hợp đồng;
(b) Việc tiếp tục thực hiện hợp đồng còn tuỳ thuộc vào kết quả xử lý những đơn kiện hoặc ý kiến của cơ
quan với thẩm quyền;
(c) Hợp đồng với liên quan tới tài sản với khả năng bị trưng thu hoặc tịch thu;
(d) Hợp đồng mà khách hàng ko thể thực thi nghĩa vụ của mình;
(đ) Hợp đồng mà nhà thầu ko thể hoàn thành hoặc ko thể thực thi theo nghĩa vụ quy định
trong hợp đồng.
35. Lúc loại bỏ được yếu tố ko chắn chắn liên quan tới việc ước tính một cách đáng tin cậy kết
quả thực hiện hợp đồng thì doanh thu và tầm giá với liên quan tới hợp đồng xây dựng sẽ được ghi
nhận tương ứng với phần công việc đã hoàn thành.
NHỮNG THAY ĐỔI TRONG CÁC ƯỚC TÍNH
36. Phương pháp tỷ lệ phần trăm (%) hoàn thành được tính trên cơ sở vật chất luỹ kế từ lúc khởi công tới
cuối mỗi kỳ kế toán đối với những ước tính về doanh thu và tầm giá của hợp đồng xây dựng. Tác động của mỗi thay đổi trong việc ước tính doanh thu hoặc tầm giá của hợp đồng, hoặc tác động tới mỗi thay đổi trong ước tính kết quả thực hiện hợp đồng được hạch toán như một thay đổi ước tính kế toán. Những ước tính đã thay đổi được sử dụng trong việc xác định doanh thu và tầm giá được ghi nhận trong báo cáo kết quả kinh doanh trong kỳ xảy ra sự thay đổi đó hoặc trong những kỳ tiếp theo.
TRÌNH BÀY BÁO CÁO TÀI CHÍNH
37. Doanh nghiệp phải trình bày trong BCTC:
(a) Phương pháp xác định doanh thu ghi nhận trong kỳ và phương pháp xác định phần công việc đã
hoàn thành của hợp đồng xây dựng;
(b) Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ báo cáo;
(c) Tổng doanh thu luỹ kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận cho tới thời khắc báo cáo;
(d) Số tiền còn phải trả cho khách hàng;
(đ) Số tiền còn phải thu của khách hàng;
Đối với nhà thầu được trả tiền theo tiến độ kế hoạch quy định trong hợp đồng xây dựng (trường
hợp quy định tại đoạn 22a) phải báo cáo thêm những mục tiêu:
(e) Phải thu theo tiến độ kế hoạch;
(g) Phải trả theo tiến độ kế hoạch.
38. Số tiền còn phải trả cho khách hàng là khoản tiền nhà thầu nhận được trước lúc công việc tương
ứng của hợp đồng được thực hiện.
39. Số tiền còn phải thu của khách hàng là khoản tiền đã ghi trong hoá đơn trả tiền theo tiến độ kế
hoạch hoặc hoá đơn trả tiền theo trị giá khối lượng thực hiện nhưng chưa được trả cho tới lúc
đáp ứng đầy đủ những điều kiện chi trả theo quy định trong hợp đồng, hoặc cho tới lúc những sơ sót đã
được sửa chữa.
40. Phải thu theo tiến độ kế hoạch là số tiền chênh lệch giữa tổng doanh thu luỹ kế của hợp đồng xây
dựng đã được ghi nhận cho tới thời khắc báo cáo, to hơn khoản tiền luỹ kế ghi trên hoá đơn thanh
toán theo tiến độ kế hoạch của hợp đồng.
Tiêu chí này vận dụng đối với những hợp đồng xây dựng đang thực hiện mà những khoản doanh thu luỹ kế
đã được ghi nhận to hơn những khoản tiền luỹ kế ghi trên hoá đơn trả tiền theo tiến độ tới thời khắc
báo cáo.
41. Phải trả theo tiến độ kế hoạch là số tiền chênh lệch giữa tổng doanh thu luỹ kế của hợp đồng xây
dựng đã được ghi nhận cho tới thời khắc báo cáo, nhỏ hơn khoản tiền luỹ kế ghi trên hoá đơn thanh
toán theo tiến độ kế hoạch của hợp đồng.
Tiêu chí này vận dụng đối với những hợp đồng xây dựng đang thực hiện mà những khoản tiền luỹ kế ghi trên
những hoá đơn trả tiền theo tiến độ kế hoạch vượt quá những khoản doanh thu luỹ kế đã được ghi nhận
tới thời khắc báo cáo.

Rate this post

Originally posted 2019-01-06 18:25:43.

Bình luận