Cổ phiếu ưu đãi cho phép cổ đông nắm giữ nó được trả cổ tức trước cổ đông nắm giữ cổ phiếu phổ thông. Cũng giống như cổ phiếu thường, cổ phiếu ưu đãi đại diện cho phần vốn sở…

Với hai trường hợp thưởng cổ phiếu cần phải xem xét: Trường hợp thứ nhất: thưởng cho người sở hữu đóng góp to Thông thường, lúc nói tới khái niệm thưởng sở hữu tức là việc ưu đãi thường là…