Hợp đồng sắm bán hàng hoá (HĐMBHH) là một loại văn bản mang tính chất pháp lýđược hình thành trên cơ sở vật chất thoả thuận một cách đồng đẳng, tự nguyện giữa những chủ thể nhằm xác lập, thực…

Trên toàn cầu hiện nay sở hữu nhiều cách phân loại đơn vị khác nhau ở những nước khác nhau nhưng cách xác định mô phỏng đơn vị phổ biến nhất mà những nhà khoa học pháp lí thường sử…