Chính phủ nên tiếp tục kiên trì, định hướng quy  định trong các  văn  bản  quy phạm pháp luật, chỉ  thị  và  văn  bản  khác  Chính phủ,  Thủ  tướng Chính…