Lợi nhuận trong tỷ số này là lợi nhuận ròng rã dành cho cổ đông, lấy từ báo cáo kết quả kinh doanh của đơn vị cổ phần, tính trong…