Tham gia và ký kết các thỏa thuận

Về tune phương, Việt Nam đã sở hữu những thoả thuận hợp tác tune phương về lao động với Lào, Ma-lai-xia và Thái Lan và đã qua nhiều lần thảo luận và sửa đổi (Phụ lục 2). Những thoả thuận này đều hướng tới tăng cường hợp tác quản lý lao động của Việt Nam đi làm việc ở nước tiếp nhận và những quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của những cơ quan nhà nước, những doanh nghiệp và người lao động và cũng quy định một số ngành nghề người lao động Việt Nam sở hữu thể làm trên nước bạn (đặc thù với Thái Lan). Đây là những hoạt động hợp tác hết sức ý nghĩa, giúp chính phủ sở hữu thể xúc tiến việc làm hợp pháp cho người lao động, bảo vệ cho người lao động và qua đó tăng cường hợp tác kinh tế và phát triển với những nước bạn.

Trong phạm vi ASEAN, Chính phủ Việt Nam đã phê duyệt nội dung và ký Hiệp nghị ASEAN về di chuyển thể nhân (Hiệp nghị MNP) vào tháng 11/2012, cùng với những cam kết cụ thể của Việt Nam tại Biểu cam kết kèm theo Hiệp nghị nhằm bảo đảm tính sáng tỏ và khả thi. Đối với 8 nhóm nghề MRAs, Việt Nam đã tham gia ký kết thực hiện Thỏa thuận xác nhận lẫn nhau để tạo điều kiện khắc phục sự mất thăng bằng giữa cung và cầu trên thị trường lao động khu vực ASEAN về lao động kỹ năng và thiết lập cơ chế cho sự tự do di chuyển của lao động kỹ năng đã được xác nhận năng lực trong khu vực ASEAN.

Để tương trợ những Thỏa thuận xác nhận lẫn nhau, ASEAN đã xây dựng Khung tham chiếu trình độ ASEAN (AQRF) để sở hữu thể so sánh trình giữa những nước thành viên lúc sản xuất một chuẩn gắn kết cho những Khung trình độ quốc gia (KTĐQG). AQRF đã được những Bộ trưởng Kinh tế, Bộ trưởng Giáo dục và Bộ trưởng Lao động ASEAN những nước ASEAN phê chuẩn vào năm 2014 và 2015. Việt Nam cũng đã ban hành Khung trình độ quốc gia của Việt Nam (KTĐQT) theo những bậc của AQRF.

Việc thực hiện MRAs và AQRF sẽ được phân tích thêm trong phần 3.4.3.

Nhận xét về hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về di chuyển lao động kỹ năng của Việt Nam trong ASEAN

Với thể rút ra một số thẩm định chung về quản lý di chuyển lao động kỹ năng của Việt Nam như sau:

+ Việt Nam đã sở hữu chủ trương và chính sách khuyến khích lao động và chuyên gia (lao động kỹ năng) đi làm việc ở nước ngoài và coi đây là một giải pháp chiến lược nhằm khắc phục việc làm và tăng cường khả năng khó khăn và hội nhập của Việt Nam.

+ Hệ thống pháp luật Việt Nam về cơ bản đã giải quyết được nhu cầu quản lý về di chuyển lao động với việc quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền lợi của bản thân những cơ quan chính phủ liên quan, những doanh nghiệp và người lao động. Luật 72/2006/QH11 về Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đã bao trùm tất cả những hình thức di chuyển của lao động, bao gồm cả lao động kỹ năng và ko hề hạn chế sự di chuyển của lao động sở hữu kỹ năng. Tuy nhiên, việc thực hiện luật trên thực tế vẫn còn nhiều bất cập, đặc thù là công việc quản lý lao động sở hữu kỹ năng đi chưa chặt chẽ và nghiêm, còn tồn tại nhiều thủ tục hành chính phức tạp do đó ko khuyến khích được đối tượng hoặc bên quản lý đối tượng đăng ký, dẫn tới thông tin về luồng di chuyển lao động kỹ năng chưa đầy đủ.

+ Hệ thống giáo dục và phát triển nguồn nhân lực nói chung cũng như giáo dục nghề nghiệp nói riêng của Việt Nam còn hạn chế, chưa thích ứng với hệ thống giáo dục quốc tế nói chung và những nước ASEAN nói riêng về chương trình, nội dung tri thức, kỹ năng, thực hiện… Do đó, tính năng động, thông minh và khả năng thích ứng với những thay đổi của lao động Việt Nam; kỹ năng phân tích, kỹ năng tự học, kỹ năng mềm xã hội như giao tiếp, phối hợp, làm việc theo tổ nhóm, tiếng Anh… còn thiếu và yếu. Đây là những rào cản chính làm hạn chế khả năng tham gia, khả năng khó khăn của lao động kỹ năng Việt Nam trong ASEAN nói riêng và trên thị trường lao động quốc tế nói chung. mang tính cơ bản, hệ thống. Việt Nam vẫn thiếu vắng những chính sách ưu tiên tập huấn và phát triển nguồn nhân lực thích hợp với xu hướng thị trường lao động giai đoạn hội nhập trong bối cảnh tác động của cuộc Cách mệnh công nghiệp 4.0.

+ Chính phủ đã chú trọng tới xúc tiến hợp tác tune phương về lao động tune mới chỉ ngừng lại việc tăng cường quản lý lao động theo pháp luật chính sách của Việt Nam và nước tiếp nhận; xúc tiến lao động đi làm việc ở một số ngành nghề sở hữu kỹ năng thấp và trung bình chứ chưa đẩy mạnh được kết nối và xâm nhập thị trường lao động kỹ năng của khu vực.

Đây là những khoảng trống cần phải được tính tới trong việc xây dựng những chiến lược việc làm nói chung và việc làm ngoài nước nói riêng.

Rate this post

Bình luận