Hoàn thiện cơ chế quản lý sử dụng các nguồn lực tài chính

Lúc đưa ra những quy định về sử dụng NSNN ở địa phương phải thích hợp với thực tế, ko vận dụng hướng dẫn của cấp trên một cách máy móc, dập khuôn. Lúc phân bổ NLTC cần thích hợp với những dự án, dự án của địa phương, dự án nào cần và hữu ích với địa phương hơn thì làm trước và xác định rõ NLTC và khả năng cân đối mới sắp đặt thực hiện. Theo tác giả, cần xem xét lại thứ tự ưu tiên trong sử dụng NSNN nói riêng và những NLTC nói chung cho XDNTM, trước hết, nên tập trung vào đầu tư tổ chức và phát triển sản xuất, tăng thu nhập cho người dân, đây là điều kiện tiên quyết để phát triển NT vững bền. Vì vậy, cần mang hướng dẫn, quy định tỷ lệ kinh phí xây dựng NTM dành cho phát triển sản xuất, tăng thu nhập của dân cư nông thôn gắn với việc thực hiện chủ trương tái cơ cấu NN. Ưu tiên nghiên cứu và chuyển giao khoa học kỹ thuật, xây dựng mô phỏng NN kỹ thuật cao, kỹ thuật tiên tiến để tăng chất lượng sản xuất NN. Đẩy mạnh xây dựng những mô phỏng kinh tế hợp tác, mô phỏng liên kết gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Kinh nghiệm của những nước Nhật Bản, Đài Mortgage, Hàn Quốc là lấy thôn bản làm đơn vị phát triển kinh tế để tận dụng cao độ mối quan hệ giữa những gia đình trong một dòng tộc, liên kết thành những cùng đồng gắn bó với nhau về mặt lợi ích, là hạ tầng để hình thành những hoạt động hợp tác tương trợ lẫn nhau về thông tin, tín dụng, sức lao động,… Nhờ mang sự ràng buộc về những quan hệ thân tộc, hoạt động của những tổ chức nông dân và kinh tế hợp tác tiết kiệm được rất nhiều mức giá giao dịch trong những hoạt động đòi hỏi sự tin cậy và phối hợp chặt chẽ như kinh doanh, cho vay tín dụng, tham gia đầu tư,… Quy luật phát triển kinh tế xã hội yêu cầu phải phát triển những tổ chức kinh doanh ở NT trong đó trọng tâm là những DN để tối thiểu hoá mức giá giao dịch, phát triển năng lực thông minh, liên kết những đơn vị SXKD, kết nối với thị trường thông qua hình thức hợp đồng sản xuất giữa doanh nghiệp và hộ nông dân.

Thực hiện lồng ghép những NLTC tương trợ đầu tư từ NSTƯ trực tiếp cho Chương trình theo kế hoạch để thuận tiện trong việc sử dụng, tiết kiệm mức giá. Đồng thời, “việc lồng ghép những vốn đầu tư được thực hiện từ khâu xác định chủ trương đầu tư, lập, phân bổ, giao dự toán ngân sách và kế hoạch đầu tư phát triển, tổ chức thực hiện, giám sát và giám định kết quả; xác định thứ tự ưu tiên đối với từng dự án, tiêu chí và ưu tiên cho những xã” đăng ký về đích.

Đối với nguồn NSNN tương trợ cho những địa phương, cần được phân bổ và giải ngân đúng thời hạn, tránh tình trạng việc phân bổ chậm gây khó khăn cho địa phương trong việc thực hiện kế hoạch XDNTM và giải ngân.

Hoàn thiện quy chế và rà soát chặt chẽ quá trình đấu thầu những dự án hạ tầng. Mỗi dự án, hạng mục dự án to trong đề án XDNTM cần được tiến hành dưới hình thức đầu thầu nhằm tăng chất lượng cũng như hiệu quả sử dụng vốn đầu tư. Lúc những dự án và hạng mục dự án to đều đưa ra đấu thầu sẽ đảm bảo tính sáng tỏ trong việc sử dụng vốn, ngoài ra, nó sẽ đảm bảo chất lượng dự án do những nhà thầu sẽ phải thực hiện nghiêm trang đảm bảo uy tín.

Rate this post

Bình luận