Lực lượng lao động trong giai đoạn 2006-2018

Theo Tổng cục Thống kê [39], năm 2017, LLLĐ (dân số từ 15 tuổi trở lên đang hoạt động kinh tế) cả nước có khoảng 72,197 triệu người chiếm 80.2% tổng dân số Việt Nam năm 2017 (93,7 triệu người). Trong đó, tỷ lệ lao động từ 15 tuổi trở lên có việc làm chiếm tới 98% tổng lực lượng tham gia thị trường lao động, chiếm 75% trên tổng số lao động từ 15 tuổi trở lên và chiếm 57,7% trên tổng dân  số Việt Nam năm 2016.

Theo cơ cấu tuổi, dân số 15 tuổi trở lên (15+) là nguồn cung tiềm năng của mỗi đất nước. Xét về quy mô, cung tiềm năng của Việt Nam đều tăng qua các năm cùng nhịp với tốc độ tăng dân số của Việt Nam.

Rate this post

Bình luận