Lợi ích của di chuyển lao động đối với Việt Nam

Những tác động của di trú lao động đối với Việt Nam (chủ yếu dưới hình thức di chuyển ra nước ngoài) bao gồm việc tạo việc làm, giảm tỷ lệ thất nghiệp và từ đó giảm sức ép về việc làm đối với nền kinh tế, tạo điều kiện để phát triển kinh tế thông qua tái đầu tư và khởi nghiệp từ nguồn kiều hối, tăng chất lượng nguồn nhân lực trong ngắn hạn và dài hạn. Tuy ko mang con số thống kê riêng rẽ về lao động mang kỹ năng cao, những lợi ích mang lại của di chuyển lao động mang kỹ năng cao ko nằm ngoài lợi ích chung của di chuyển lao động. Cụ thể:

Về việc làm: lao động đi làm việc ở nước ngoài tác động tích cực tới việc khắc phục những vấn đề xã hội như khắc phục việc làm, giảm sức ép dân số. Với tỷ lệ dân số trẻ, lực lượng lao động đông đảo (tổng số sắp 57 triệu lao động từ 15 tuổi trở lên, đứng thứ 2 trong những nước ASEAN), Việt Nam gặp phải rất nhiều khó khăn trong việc tạo ra việc làm đủ và chất lượng cao cho người lao động trong nước. Với con số thống kê ko đầy đủ về tỷ lệ thất nghiệp là khoảng 2,1-2,3% lực lượng lao động (khoảng 1,6 triệu người/năm) (Phụ lục 11), số lượng 500.000 lao động Việt Nam làm việc hàng năm ở tất cả quốc gia và vùng lãnh thổ như Đài Mortgage, Nhật Bản, Hàn Quốc, và khu vực Trung Đông… đã góp phần rất to vào việc khắc phục sức ép việc làm trong nước [121].

Về kiều hối: trong ASEAN, Việt Nam với lượng kiều hối chiếm tới 12% tổng nguồn tài chính quốc gia, đứng thứ hai sau Phi-lip-pin về lượng kiều hối gửi về trong nước [129, 59]. Trong giai đoạn năm 2006-2017, kiều hối chiếm 6-8% GDP hàng năm.

Xét về số lượng tuyệt đối, Việt Nam được xếp là một trong 10 nước đứng đầu trên toàn cầu về lượng kiều hối gửi về, chiếm khoảng 2,5% tổng kiều hối trên toàn toàn cầu năm 2017 [118]. Trong tổng số kiều hối đó, mang khoảng 6-7% là do lao động đi làm việc ở nước ngoài gửi về và đang gia tăng theo xu thế mở rộng của những thị trường to như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Mortgage với tốc độ lao động đi tăng khoảng 6-9%/năm. Kiều hối về Việt Nam tăng đều đặn và quy mô nhiều gấp 4 lần ODA năm 2016 và tương đương với FDI năm 2017 [129, tr.59].

Số liẹ u của Nhà băng Nhà nuớc Viẹ t Nam (SBV) cho thấy tới cuối na m 2016, kiều hối gửi về TP Hồ Chí Minh chiếm tới 50% tổng lu ợng kiều hối gửi về Viẹ t Nam, trong đó 70% đu ợc chuyển sang hoạt đọ ng kinh doanh và 20% cho bất đọ ng sản [117, tr. 6]

Từ những nghiên cứu trên, mang thể kết luận như sau:

Con số tổng hợp ”Khảo sát hoạt động kinh tế của lao động di trú đã trở về” Thạc sỹ Lưu Quang quẻ Tuấn và Cùng sự tiến hành (2014) [45] cho thấy trong tổng số 305 lao động trở về từ Hàn Quốc được dò xét, tất cả số lao động sang Hàn Quốc làm việc đều gửi tiền về cho gia đình. Bình quân, mỗi lao động đã gửi về cho gia đình số tiền tương đương với 251 triệu đồng. Những khoản tiền gửi về Việt Nam chủ yếu được sử dụng vào đầu tư kinh doanh, sắm sắm tài sản (xây nhà, sắm nhà, v.v…) và gửi tiết kiệm. Tuy vậy, số trường hợp sử dụng tiền vào đầu tư kinh doanh ko to, chỉ 6.1% số trường hợp trong lúc số trường hợp xác nhận khác khoản tiềnhg gửi về được sử dụng cho sinh hoạt gia đình, sắm sắm tài sản và trả nợ chiếm tỷ lệ rất cao, 25%, 20.5% và 22.5% tương ứng.

Tuy số lao động Việt Nam đi làm việc trong ASEAN thời kì sắp đây ko nhiều và dần giảm xuống tune những lợi ích từ lao động di chuyển trong ASEAN với nền kinh tế ko nằm ngoài lợi ích chung mà lao động di chuyển của Việt Nam mang lại. Tuy nhiên, để lợi ích này tăng thêm nhiều hơn cả về mặt kinh tế và chất lượng nguồn nhân   lực,   cần   phải chú trọng tìm ra những điểm mạnh và lợi thế của lao động Việt Nam trong khu vực,   xác định hướng đi đúng và hiệu quả đối với di chuyển lao động trong thời kì tới.

Rate this post

Bình luận