Các công cụ quản lý huy động và sử dụng các nguồn lực tài chính cho xây dựng nông thôn mới

Hệ thống pháp luật: Pháp luật là hệ thống những quy tắc xử sự với tính chất đề xuất chung do Nhà nước đặt ra, thực thi và bảo vệ, nhằm phát triển KT-XH theo những mục tiêu đã định. Phương tiện pháp luật được Nhà nước sử dụng để chi phối, ràng buộc và tạo môi trường cho quản lý huy động, sử dụng những NLTC cho XDNTM theo một trật tự kỷ cương nhất định. Đây là phương tiện quản lý mang tính vĩ mô điều chỉnh những hoạt động phát triển KT-XH nói chung và XDNTM nói riêng. Trong XDNTM, việc bảo đảm thi hành pháp luật ở địa phương được thực hiện bằng nhiều giải pháp đồng bộ của những CQĐP, từ việc thực hiện những giải pháp tuyên truyền, giáo dục và thi hành pháp luật tới việc vận dụng những quy định pháp luật trong XDNTM với tính tới đặc thù của mỗi địa phương, mặt khác, CQĐP các ngành với trách nhiệm tăng chất lượng những nhà sản xuất hành chính công và tăng cường khả năng hiểu biết và thực hiện pháp luật cho người dân trong thực hiện Chương trình.

Những chính sách huy động, phân bổ, sử dụng và rà soát giám sát những NLTC cho XDNTM. Nhà nước với khả năng tạo ra được động lực, kích thích đủ to để đẩy nhanh hiện thực hoá những mục tiêu mà Chương trình XDNTM hướng tới. Những chính sách tương trợ XDNTM với thể chia làm 2 nhóm, nhóm chính sách trực tiếp như chính sách đầu tư CSHT cấp xã, gồm 05 hạng mục cấp xã là trụ sở, đường xã, nhà văn hóa, trạm y tế và trường học; Nhóm chính sách gián tiếp, gồm chính sách huấn luyện nghề cho LĐNT; chính sách tín dụng; chính sách khuyến khích DN đầu tư vào NNNT; chính sách tái cơ cấu ngành NN và phát triển NN kỹ thuật cao…

Kế hoạch huy động, sử dụng những NLTC cho XDNTM: Kế hoạch theo nghĩa hẹp tà tà phương án hành động trong tương lai; theo nghĩa rộng là quá trình xây dựng, quán triệt, chấp hành, giám sát, rà soát việc thực hiện phương án hành động trong tương lai. Kế hoạch về NLTC cho XDNTM là một phương tiện quản lý của Nhà nước, trong đó gồm kế hoạch dài hạn, trung hạn và kế hoạch hằng năm về những NLTC cho XDNTM của toàn quốc nói chung và của từng địa phương nói riêng. Đối với những NLTC cho XDNTM ở những địa phương cấp tỉnh, phương tiện kế hoạch được CQĐP các ngành sử dụng trong quản lý những NLTC cho XDNTM thể hiện ở những mục tiêu, định hướng, dự án XDNTM; cân đối những NLTC đầu tư, phương án phân bổ và sử dụng những NLTC cho

-Hệ thống tổ chức bộ máy quản lý là những cơ quan hành chính nhà nước và những cán bộ, công chức nhà nước, thực hiện nhiệm vụ theo sự chỉ đạo của Nhà nước. Phương tiện tổ chức còn được Nhà nước sử dụng để rà soát, giám sát việc thực hiện những quy định của pháp luật, xử lý vi phạm, tranh chấp và khắc phục khiếu nại, tố cáo của những tổ chức, tư nhân liên quan. Trong XDNTM, Nhà nước lập ra Ban chỉ đạo và Văn phòng điều phối Chương trình XDNTM từ Trung ương tới địa phương để quản lý, quy định chức năng, nhiệm vụ cụ thể của những cơ quan liên quan tới quá trình XDNTM, trong đó với hoạt động quản lý huy động, sử dụng những NLTC  cho XDNTM.

Hệ thống giám sát, thanh tra, rà soát, kế toán, kiểm toán là hệ thống phương tiện cho phép chủ động ngăn ngừa những hiện tượng tiêu cực trong huy động và sử dụng những NLTC cho XDNTM.

Những phương tiện kỹ thuật: Đây là phương tiện được sử dụng để quản lý quá trình huy động, sử dụng NLTC cho XDNTM như quy định chất lượng những dự án NTM; những tiêu chí NTM và hệ thống những thiết bị tương trợ cho quản lý những NLTC như hệ thống máy tính, những chương trình phần mềm quản lý…

Rate this post

Bình luận