Kinh nghiệm quốc tế đối với ngành điện niêm yết Malaysia

Nghiên cứu được thực hiện bởi Mazila Md-Yusuf và cùng sự [36] trong việc xác định những nhân tố tác động tới cơ cấu tài chính của những DN sản xuất điện niêm yết trên thị trường chứng khoán Malaysia. Nghiên cứu này mang mục tiêu là thăm dò xem liệu sự lựa chọn về cơ cấu tài chính của những DN sản xuất ngành nghề sản xuất điện tại Malaysia mang thể được giảng giải bởi những nhân tố bên trong DN hay ko. Những nhân tố được nghiên cứu bao gồm: (i) quy mô DN; (ii) khả năng sinh lời; (iii) cấu trúc tài sản hữu hình; (iv) khả năng thanh khoản; (v) triển vọng tăng trưởng. Nghiên cứu được thực hiện trong giai đoạn 1997-2011 với mô phỏng sử dụng trong nghiên cứu là mô phỏng hồi quy đa biến với phương pháp ước tính sử dụng là phương pháp bình phương nhỏ nhất (OLS).

Ngành điện tại Malaysia được phân loại thành ngành nghề sản xuất điện năng và ngành nghề phân phối điện năng. Trên thị trường chứng khoán Bursa tại Malaysia mang 48 doanh ngiệp niêm yết hiện đang hoạt động trong ngành nghề sản xuất và phân phối điện năng. Tuy nhiên trong nghiên cứu này chỉ tập trung vào những DN sản xuất điện năng. Bởi vậy, trong số 48 DN nghiên cứu nghiên cứu chỉ lựa chọn 32 DN hoạt động trong ngành nghề sản xuất điện năng trong giai đoạn 1997-2011. Tuy nhiên, quy mô mẫu bị điều chỉnh giảm xuống còn 11 DN trong ngành nghề sản xuất điện năng do thị trường chứng khoán Bursa yêu cầu những DN phải niêm yết trên thị trường với thời kì 15 năm. Dữ liệu thu thập của nghiên cứu được thực hiện từ bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của 11 DN sản xuất điện năng trong giai đoạn 1997-2011. Dữ liệu được chiết xuất từ hệ thống cơ sở vật chất dữ liệu OSIRIS. Tất cả kết quả ước tính được thực hiện bởi việc sử dụng phần mềm thống kê Eviews 7.0.

Nghiên cứu sử dụng hệ số nợ vay làm biến đại diện cho cơ cấu tài chính của DN. Nợ vay trong nghiên cứu này bao gồm nợ vay ngắn hạn và nợ vay dài hạn. Biến này sẽ phản ánh khả năng đáp ứng nghĩa vụ nợ của DN và thường được sử dụng rộng rãi trong những nghiên cứu thực nghiệm.

Những biến độc lập được sử dụng bao gồm:

Mô phỏng kinh tế lượng được sử dụng trong nghiên cứu là:

DRit = b0+ b1*SIZEit + b2*PROFit + b3* TANGit + b4* GROWit + Sit

Trong đó:

Kết quả thống kê mô tả về những biến nghiên cứu được thể hiện dưới Bảng

1.3 dưới đây:

Nghiên cứu này quyết tâm tìm kiếm những nhân tố quyết định tới cơ cấu tài chính của những DN sản xuất điện năng niêm yết trên thị trường chứng khoán Bursa tại Malaysisa trong giai đoạn 1997-2011. Quá trình nghiên cứu được thực hiện bằng việc sử dụng ước tính bình quân nhỏ nhất (OLS). Nghiên cứu này sử dụng hệ số nợ vay, mà đóng vai trò như thước đo đòn bẩy tài chính là biến được giảng giải trong lúc đó quy mô DN, khả năng sinh lời, tính hữu hình của tài sản, khả năng thanh khoản và thời cơ tăng trưởng đóng vai trò là biến giảng giải. Theo kết quả nghiên cứu thực nghiệm, quy mô DN, khả năng sinh lời, tính hữu hình của tài sản và triển vọng tăng trưởng mang mối quan hệ thuận chiều đối với hệ số nợ trong lúc đó khả năng thanh khoản mang mối quan hệ ngược chiều đối với hệ số nợ. Mối quan hệ thuận chiều giữa quy mô DN, khả năng tăng trưởng và tính thanh khoản của của tài sản thích hợp với lý thuyết đánh đổi hơn so với lý thuyết trật tự phân hạng. Mặt khác, mối quan hệ ngược chiều trong khả năng thanh khoản và thuận chiều trong thời cơ tăng trưởng thích hợp với lý thuyết trật tự phân hạng và tranh chấp với lý thuyết đánh đổi.

Rate this post

Bình luận