Phân loại chỉ số trong tăng trưởng xanh

Việc lựa chọn chỉ số cụ thể được dựa trên 2 căn cứ: mong muốn biết điều gì và thông tin được sử dụng như thế nào. doanh nghiệp ưa thích những chỉ số đơn thuần (hoặc chỉ số chỉ hướng tới một khía cạnh của doanh nghiệp) ví dụ như tấn chất thải được tạo ra, số tai nạn, tổng số tiền đóng góp. Những chỉ số này cho phép chỉ ra những vấn đề chính và gợi ý những giải pháp. Mặt khác, người làm chính sách và cùng đồng quan tâm hơn tới kết quả toàn bộ của doanh nghiệp. Bởi vậy họ mang thể thích sử dụng những chỉ số tổng hợp (chỉ số kết hợp nhiều khía cạnh kết quả tổ chức thành con số cụ thể). Những chỉ số cho phép giám sát hiệu quả và khuyến khích xem xét và giám định liên tục. Chỉ số mang thể là định lượng hoặc định tính. Ví dụ, chỉ số định tính bao gồm sự thỏa mãn công việc người lao động, hình ảnh doanh nghiệp, phát triển kỹ năng, và phát triển cùng đồng. Cả chỉ số định lượng và định tính đều là tín hiệu quan yếu để chỉ ra phương thức cải tiến.

Theo Tổ chức tập huấn và tư vấn MDF, mang hai loại chỉ số: chỉ số trực tiếp và chỉ số gián tiếp:

Rate this post

Bình luận