Phát triển thị trường tiền tệ với hoạt động điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng trung ương Thái Lan

Dưới cơ chế mục tiêu lạm phát, mục tiêu hoạt động của CSTT của Thái Lan là lãi suất cho vay trên thị trường liên nhà băng, lãi suất repo 1 ngày được chọn là chính sách định hướng mức lãi suất cho vay trên thị trường (việc cho vay và đi vay trên thị trường liên nhà băng phải vận dụng lãi suất bám sát với lãi suất chính sách mà BOT công bố).
Cụ thể, BOT quản lý CSTT bằng việc tác động vào lãi suất tiền tệ ngắn hạn thông qua lãi suất chính sách – lãi suất repo (từ năm 2000 – 2006 là repo 14 ngày và từ năm 2007 tới nay chuyển thành repo 1 ngày). Theo đó, Ủy ban chính sách tiền tệ – The Financial Coverage Committee (MPC) sẽ phát ra tín hiệu về lập trường CSTT của mình thông qua thay đổi mức lãi suất chính sách chính này của mình.
Lãi suất cho vay liên nhà băng BIBOR (Bangkok Interbank Supplied Fee) được vận dụng như lãi suất tham chiếu ngắn hạn cho những giao dịch liên nhà băng để tạo điều kiện cho những tổ chức tín dụng hoạt động trong TTTT liên nhà băng giao dịch với mức lãi suất thích hợp phản ánh đúng tình hình thị trường tài chính trong nước và qua đó đảm bảo tính thanh khoản. Lãi suất này được tính toán trên mức lãi suất cho vay của 16 nhà băng gồm 9 nhà băng trong nước và 7 nhà băng nước ngoài; trong đó loại bỏ lãi suất cao nhất và thấp nhất vào thời khắc 10.45-11.00 sáng (giờ Bangkok) hàng ngày. BIBOR sẽ tương đương với những mức lãi suất quốc tế bao gồm lãi suất liên nhà băng Luân Đôn LIBOR và lãi suất liên nhà băng Hồng Kông HIBOR (Hong Kong Interbank Supplied Fee).
Sự ra đời của lãi suất BIBOR đã đánh dấu một bước phát triển mới, giúp: (i) Khuyến khích mở rộng những khoản vay với kỳ hạn trong TTTT liên nhà băng trong nước để hệ thống nhà băng đảm bảo tính thanh khoản hiệu quả nhất, (ii) Khuyến khich những định chế tài chính tạo thêm nhiều những phương tiện tài chính hơn nữa dựa trên lãi suất BIBOR; (iii) Là tiêu chuẩn cho những phương tiện phái sinh, hợp đồng tương lai và swap.BIBOR sẽ ko còn chịu tác động của sự biến động trong thị trường ngoại hối mà phản ánh đúng những điều kiện của toàn bộ thị trường tài chính Thái Lan.
Đối với thị trường mở, BOT thực thi những giao dịch trên thị trường này nhằm tác động tới tổng tiền gửi của những tổ chức tín dụng tại BOT và qua đó tác động tới lãi suất thị trường ngắn hạn. Đây tà tà phương tiện hữu hiệu nhất cho việc duy trì lãi suất chính sách và đảm bảo được tính thanh khoản hiệu quả cho hệ thống nhà băng, đáp ứng nhu cầu dự trữ và trả tiền của những nhà băng. Những loại hình giao dịch trên thị trường này bao gồm: Giao dịch Repo track phương (Bilateral RP); Sắm đứt chứng khoán Chính phủ (Outright buy/sale of Authorities securities); Phát hành tín phiếu/trái phiếu của BOT; Hoán đổi ngoại tệ; Chứng khoán nợ điện tử của BOT (e-PN window).
Để tránh sự biến động đột ngột của lãi suất thị trường hàng ngày và kiểm soát lượng cung tiền, BOT đã yêu cầu những NHTM duy trì tỷ lệ dự trữ buộc phải là 6% tiền gửi và những khoản vay nước ngoài ngắn hạn tính theo trung bình của hai tuần trước.
Ngoài ra, BOT còn sản xuất phương tiện vay/cho vay qua đêm với thế chấp (cửa sổ điều chỉnh thanh khoản cuối ngày – Finish-of-Day Liquidity Adjustment Window); trong đó những tổ chức tín dụng sẽ được vay qua đêm từ BOT với thế chấp trong trường hợp gặp vấn đề về thanh khoản hoặc cho vay BOT lúc dự trữ dư thừa và sẽ nhận lại một phương tiện nợ của BOT là chứng khoán nợ điện tử.

Rate this post

Bình luận