Hình thức tổ chức của doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh ở nước ngoài tại Việt Nam

 Hình thức tổ chức của DNKT, chi nhánh DNKT nước ngoài tại Việt Nam (Luật Kiểm toán độc lập 67/2011/QH12)

1. Những loại DNKT và chi nhánh DNKT nước ngoài tại Việt Nam (Điều 20 Luật Kiểm toán độc lập 67/2011/QH12)

Công việc kiểm toán độc lập do những KTV độc lập thực hiện. Theo thông lệ quốc tế, KTV sở hữu thể hành nghề theo tổ chức hoặc hành nghề tư nhân. Tuy nhiên ở Việt Nam pháp luật chưa cho phép hành nghề kiểm toán tư nhân. KTV muốn hành nghề phải đăng ký và được chấp nhận vào làm việc tại một DNKT được thành lập hợp pháp.

– Theo quy định tại Điều 20 Luật Kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12 ngày 29/03/2011 thì những loại doanh nghiệp sau đây được kinh doanh nhà sản xuất kiểm toán: Tổ chức TNHH 2 thành viên trở lên; tổ chức hợp danh và doanh nghiệp tư nhân. DNKT phải công khai hình thức này trong quá trình giao dịch và hoạt động.

– Chi nhánh DNKT nước ngoài tại Việt Nam được kinh doanh nhà sản xuất kiểm toán theo quy định của pháp luật.

– Doanh nghiệp, chi nhánh doanh nghiệp ko đủ điều kiện kinh doanh nhà sản xuất kiểm toán thì ko được sử dụng cụm từ “kiểm toán” trong tên gọi.

– DNKT ko được góp vốn để thành lập DNKT khác, trừ trường hợp góp vốn với DNKT nước ngoài để thành lập DNKT tại Việt Nam.

Những doanh nghiệp sau lúc thành lập, chỉ được kinh doanh nhà sản xuất kiểm toán lúc sở hữu đủ điều kiện và được Bộ Tài chính cấp Giấy chứng thực đủ điều kiện kinh doanh nhà sản xuất kiểm toán.

DNKT TNHH một thành viên sở hữu vốn đầu tư nước ngoài được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật trước ngày Luật Kiểm toán độc lập sở hữu hiệu lực được phép hoạt động theo hình thức tổ chức TNHH một thành viên tới hết thời hạn của Giấy chứng thực đầu tư hoặc Giấy phép đầu tư.

2. Doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài (Điều 36 Luật Kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12 ngày 29/03/2011)

DNKT nước ngoài thực hiện hoạt động kiểm toán tại Việt Nam dưới những hình thức sau:

– Góp vốn với DNKT đã được thành lập và hoạt động tại Việt Nam để thành lập DNKT;

– Thành lập chi nhánh DNKT nước ngoài;

– Cung ứng nhà sản xuất kiểm toán qua biên giới theo quy định của Chính phủ.

3. Chi nhánh của doanh nghiệp kiểm toán (Điều 31 Luật Kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12 ngày 29/03/2011)

(1) Điều kiện để chi nhánh của DNKT được kinh doanh nhà sản xuất kiểm toán:

a) Doanh nghiệp kiểm toán sở hữu đủ điều kiện kinh doanh nhà sản xuất kiểm toán;

b) Chi nhánh sở hữu ít nhất hai KTV hành nghề, trong đó sở hữu Giám đốc chi nhánh. Hai KTV hành nghề ko được đồng thời là KTV đăng ký hành nghề tại trụ sở chính hoặc chi nhánh khác của DNKT.

c) Được sự chấp thuận bằng văn bản của Bộ Tài chính.

(2) Chi nhánh của DNKT ko bảo đảm điều kiện quy định tại khoản 1 mục này sau ba tháng liên tục thì bị đình chỉ kinh doanh nhà sản xuất kiểm toán.

(3) Trường hợp DNKT bị đình chỉ kinh doanh nhà sản xuất kiểm toán thì những chi nhánh của DNKT đó cũng bị đình chỉ kinh doanh nhà sản xuất kiểm toán.

Rate this post

Originally posted 2019-01-06 22:54:38.

Bình luận