Mục tiêu phát triển giáo dục tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

Tại Quyết định số 4295/QĐ-UBND ngày 9/11/2017 về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện mục tiêu phát triển vững bền GD&ĐT Thanh Hóa tới năm 2025 và định hướng tới năm 2030 [71], tỉnh Thanh Hóa hướng tới xây dựng nền giáo dục với chất lượng, công bằng, toàn diện và xúc tiến những thời cơ học tập suốt đời cho tất cả mọi người; những tiêu chí sẽ được cụ thể hóa vào kế hoạch phát triển GD&ĐT hàng năm của các ngành, những ngành để tới 2030 đạt được những mục tiêu chung sau:

Đảm bảo tất cả những trẻ em gái và trai hoàn thành giáo dục tiểu học, giáo dục THCS miễn phí, công bằng, với chất lượng;

Tất cả trẻ em trong độ tuổi măng non được chăm sóc, giáo dục với chất lượng để phát triển toàn diện, chuẩn bị sẵn sàng vào tiểu học;

Đảm bảo tất cả mọi người được tiếp cận giáo dục sau phổ thông với chất lượng, với tầm giá học tập thích hợp với mức sống và mức thu nhập;

Xóa bỏ bất đồng đẳng giới trong giáo dục; đảm bảo quyền tiếp cận đồng đẳng trong giáo dục, huấn luyện ở tất cả các ngành học cho người khuyết tật, người dân tộc thiểu số và trẻ em trong những hoàn cảnh dễ bị tổn thương;

Tất cả thanh thiếu niên và hầu hết người trưởng thành, ko phân biệt nam nữ, đều biết đọc, biết viết và biết tính toán;

Tất cả người học đều được trang bị những tri thức và kỹ năng cần thiết để xúc tiến phát triển vững bền, bao gồm: Giáo dục về lối sống vững bền, quyền con người, đồng đẳng giới, xúc tiến một nền văn hóa hòa bình, ko bạo lực; thực hiện giáo dục công dân toàn cầu, thích ứng cao với sự rộng rãi văn hóa, nhưng vẫn giữ được bản sắc văn hóa của dân tộc, xúc tiến sự đóng góp của văn hóa đối với phát triển vững bền.

Trên hạ tầng đó, những mục tiêu cụ thể được xác định là: tăng tiếp cận giáo dục cho mọi người; chăm sóc, giáo dục trẻ thơ với chất lượng; thực hiện chính sách giáo dục, huấn luyện bảo đảm đồng đẳng trong giáo dục và xóa bỏ chênh lệch còn tồn tại đối với những đối tượng dễ bị tổn thương; xây dựng xã hội học tập; trang bị kỹ năng, tri thức cần thiết cho người học để xúc tiến phát triển vững bền; xây dựng môi trường học tập an toàn, ko bạo lực, toàn diện và hiệu quả cho tất cả mọi người; giáo dục, tăng nhận thức, năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu và giảm nhẹ rủi ro thiên tai. Những mục tiêu này được cụ thể hóa thành hệ thống những tiêu chí theo dõi, giám sát (Phụ lục 3.1).

Trước mắt, tới năm 2020, mục tiêu phát triển giáo dục tỉnh Thanh Hóa : Duy trì và củng cố vững chắc kết quả phổ cập THCS, hoàn thành phổ cập THPT trước năm 2020; nâng tỷ lệ lao động qua huấn luyện lên 55 – 60% năm 2020;

Mục tiêu cụ thể như sau:

Giáo dục măng non

Tới năm 2020 tất cả trẻ em đều được chăm sóc giáo dục bằng những hình thức giáo dục thích hợp. Tăng tỉ lệ huy động trẻ dưới 3 tuổi tới vườn trẻ từ 22% năm 2010, lên 30% vào năm 2020. Đối với trẻ 3-5 tuổi, tăng tỉ lệ tới trường, lớp mẫu giáo lên trên 98,7% năm 2015 và giữ ổn định tới năm 2020. Tới năm 2020 với trên 97 % trẻ 5 tuổi được học 2 buổi/ ngày  theo chương trình giáo dục măng non mới.

Giáo dục phổ thông

– Tiểu học: Tăng và duy trì tỷ lệ trẻ đi học đúng độ tuổi. Giữ ổn định tỉ lệ 99,8% trẻ em trong độ tuổi đi học tiểu học năm 2020; tăng tỷ lệ học trò được học 2 buổi/ngày  đạt 100% năm 2020. Tăng tỷ lệ học trò khuyết tật được đi học tiểu học trên 85% năm 2020. Tiếp tục củng cố duy trì và tăng chất lượng  100% số xã, phường, thị trấn đạt chuẩn quốc gia phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi. Phấn đấu  năm 2020 với trên 90% trường đạt chuẩn ở mức độ 1 và trên 30% trường đạt chuẩn ở mức độ 2.

– Trung học hạ tầng:  Phấn đấu tới năm 2020 với trên 99% trẻ trong độ tuổi THCS được tới trường. Tăng tỷ lệ học trò được học 2 buổi/ngày trên 20% vào năm 2020. Tăng tỷ lệ học trò khuyết tật được đi học THCS từ 15% năm 2010, lên 50% năm 2020. Tiếp tục duy trì 100% xã phường đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS. Củng cố và duy trì 100% học trò được học Ngoại ngữ, Tin học và Giáo dục hướng nghiệp. Phấn đấu tới năm 2020 với trên 45%  số trường đạt chuẩn quốc gia.

– Trung học phổ thông: Phấn đấu tới năm 2020 với trên 85% thanh niên trong độ tuổi đạt trình độ học vấn tương đương trung học phổ phông ( học THPT, bổ túc và học nghề ). Củng cố và duy trì 100% học trò được học Ngoại ngữ, Tin học và hướng nghiệp. Tăng tỷ lệ học trò khuyết tật được đi học THPT trên 30% năm 2020. Phấn đấu tới năm 2020 với trên 40%  số trường đạt chuẩn quốc gia.

– Những trường chuyên biệt: Đầu tư xây dựng trường THPT chuyên Lam Sơn thành trường chuyên chất lượng cao trung tâm quốc gia; tăng quy mô cho đối tượng học trò THPT DTNT; duy trì và củng cố, đầu tư để tất cả những trường Phổ thông DTNT đạt chuẩn Quốc gia trước năm 2015; hình thành những trường phổ thông dân tộc bán trú ở những cụm xã. Đối với những trường THCS ở khu vực vùng núi cao, xây dựng đủ nhu cầu nhà bán trú cho học trò con em đồng bào những dân tộc.

Rate this post

Bình luận