Các chiến lược rút lui

Những đơn vị sở hữu thể sử dụng ba hướng chiến lược cơ bản để tái cấu trúc đó là: giảm qui mô, thu hẹp phạm vi, và bán đi đơn vị kinh doanh

Hiện nay, giảm qui mô được nhận thức như là một chiến lược tái cấu trúc hợp lý. Giảm qui mô sở hữu tức thị giảm số viên chức của đơn vị, thỉnh thoảng là giảm số đơn vị đang hoạt động, nhưng nó sở hữu thể thay đổi hay ko cần thay đổi cấu thành những đơn vị kinh doanh trong danh mục của đơn vị. Tương tự, giảm qui mô là một chiến lược quản trị chủ động, trong lúc “sự suy giảm lại là một hiện tượng tổ chức và môi trường phát sinh một cách tự phát và gây ra sự sói mòn nền tảng nguồn lực của tổ chức”.1Các doanh nghiệp sử dụng giảm qui mô như một chiến lược tái cấu trúc vì nhiều lý do khác nhau. Lý do thường nhắc tới nhất là những đơn vị muốn cải thiện khả năng sinh lợi nhờ giảm chí phí và vận hành hiệu quả hơn.

So với giảm qui mô, thu hẹp phạm vi sở hữu tác động tích cực hơn tới hiệu suất của đơn vị. Thu hẹp phạm vi thường sử dụng loại bỏ, bổ sung, hay một số cách thức khác để loại bớt những đơn vị kinh doanh ko liên quan tới hoạt động kinh doanh cốt lõi của đơn vị. Nói chung, thu hẹp phạm vi được xem như một tập hợp những hành động làm cho đơn vị tái tập trung vào hoạt động kinh doanh cốt lõi của mình.2

Lúc đơn vị thực hiện thu hẹp phạm vi thì thường đồng thời giảm qui mô. Tuy nhiên, nó ko loại bỏ những viên chức then chốt khỏi những hoạt động kinh doanh cốt lõi, bởi vì làm tương tự sở hữu thể làm mất đi một hay nhiều năng lực cốt lõi. Thực vậy, đơn vị đồng thời thu hẹp phạm vi và giảm qui mô sẽ trở nên nhỏ hơn nhờ việc giảm sự phổ biến trong danh mục những đơn vị kinh doanh.1Do tái tập trung vào những đơn vị kinh doanh cốt lõi, công việc quản trị đơn vị trở nên hữu hiệu. Tính hữu hiệu của quản tăng lên, bởi vì lúc doanh nghiệp ít phổ biến hơn những nhà quản trị cấp cao hiểu rõ hơn và quản trị những đơn vị kinh doanh còn lại.

Hiện nay, nhiều Công lô mê rat châu Á và châu Mỹ Latin khởi đầu vận dụng những chiến lược đơn vị của phương Tây, họ đã thu hẹp phạm vi để tập trung hơn vào những hoạt động kinh doanh cốt lõi. Nhờ thu hẹp phạm vi, những doanh nghiệp này sở hữu thể tập trung hơn vào những hoạt động kinh doang khó khăn của họ.3

Sắp đây, những tập đoàn kinh doanh phổ biến hoá cỡ to của Hàn quốc (những Chaebol) đang thực hiện thu hẹp phạm vi. Samsung là hãng thực hiện rất thành công chiến lược này. Fortunate Goldstar (LG) là tập đoàn to thứ hai Hàn quốc với thu nhập 92 tỷ USD năm 2002. Vốn là tập đoàn khởi sự năm 1947, do hai gia đình Koos và Huhs kiểm soát, tới năm 1998 hai gia đình này đã cam kết thực hiện một chương trình tái cấu trúc cơ bản đơn vị. Họ loại bỏ hầu hết những cổ phần liên kết chéo(những đơn vị phụ thuộc chủ yếu sở hữu lẫn nhau), là cách phổ biến của những Chaebol hàn quốc. Thay vào đó, họ tạo ra một đơn vị cổ phần với những phòng ban phụ thuộc tách rời nhau. Mặc dù, đây sở hữu thể là một lợi ích của những nhà đầu tư, nhưng những cổ động vẫn đe doạ kiện, vì họ cho rằng những gia đình đang thu hẹp sự tham gia của những cổ đông vào hoạt động của đơn vị cổ phần. Một vấn đề to đặt ra là nhiều đơn vị kinh doanh phổ biến hoá đang bị bán vào tay của những thành viên trong hai gia đình Koos và Huh household trở thành những đơn vị độc lập. Tương tự, thông qua câus trúc đơn vị cổ phần những gia định vẫn tiếp tục kiểm soát đơn vị. Mặc dù, những cổ đông sở hữu lợi trong tái cấu trúc music họ vẫn lo lắng về sự kiểm soát gia đình quá và gia đình trị quá nhiều.4

Bán đòn bẩy thường được sử dụng như một chiến lược tái cấu trúc để sửa chữa những lỗi lầm quản trị hay bởi vì những nhà quản trị làm quyết định chủ yếu vì lợi ích của mình nhiều hơn là lợi ích của cổ đông.5Bán doanh nghiệp là một chiến lược tái cấu trúc nhờ đó một bên tìm toàn bộ tài sản của doanh nghiệp để sở hữu. Thông thường, một phần to nguồn tài trợ cho việc tìm doanh nghiệp nhờ vào vay nợ, lúc đó gọi là bán đòn bẩy. Để sở hữu thể trả nợ và thu hẹp phạm vi đơn vị tập trung vào những hoạt động kinh doanh cốt lõi, những người chủ mới sở hữu thể tức tốc bán đi một số tài sản.6

Những đơn vị sở hữu thể chọn trong ba chiến lược cho những đơn vị kinh doanh hiện tại: loại bỏ, thu hoạch hay thanh lý và bán.

Rate this post

Originally posted 2019-01-07 20:44:35.

Bình luận