Bản chất và khái niệm thị trường chứng khoán

Thị trường chứng khoán là nơi diễn ra những hoạt động tìm bán, chuyển nhượng, trao đổi chứng khoán nhằm mục đích tìm kiếm lợi nhuận. Thị trường chứng khoán ko giống với thị trường những hàng hoá thông thường khác vì hàng hoá của thị trường chứng khoán là một loại hàng hoá đặc thù, là quyền sở hữu về vốn. Loại hàng hoá này cũng mang trị giá và trị giá sử dụng. Tương tự, mang thể nói, thực chất của thị trường chứng khoán là nơi thể hiện mối quan hệ giữa cung và cầu của vốn đầu tư mà ở đó, giá cả của chứng khoán chứa đựng thông tin về giá bán vốn hay giá cả của vốn đầu tư. Thị trường chứng khoán là hình thức phát triển bậc cao của nền sản xuất và lưu thông hàng hoá.

Từ đó chúng ta mang thể khái niệm về thị trường chứng khoán: Thị trường chứng khoán là một cơ chế mang tổ chức, là nơi diễn ra những hoạt động đầu tư chứng khoán.

Rate this post

Bình luận