Kiểm toán bắt buộc là gì?

Kiểm toán buộc phải (Điều 9 và khoản 1, khoản 2 Điều 37 Luật Kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12  và Điều 15 NĐ 17/2012/NĐ-CP)

Kiểm toán buộc phải là kiểm toán đối với BCTC hàng năm, báo cáo quyết toán dự án hoàn thành và những thông tin tài chính khác của đơn vị được kiểm toán bao gồm:

(1) Doanh nghiệp, tổ chức mà pháp luật quy định BCTC hàng năm phải được DNKT, chi nhánh DNKT nước ngoài tại Việt Nam kiểm toán, bao gồm:

a) Doanh nghiệp sở hữu vốn đầu tư nước ngoài;

b) Tổ chức tín dụng được thành lập và hoạt động theo Luật những tổ chức tín dụng, bao gồm cả chi nhánh nhà băng nước ngoài tại Việt Nam;

c) Tổ chức tín dụng, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài.

d) Doanh nghiệp đại chúng, tổ chức phát hành và tổ chức kinh doanh chứng khoán.

(2) Những doanh nghiệp, tổ chức khác buộc phải phải kiểm toán theo quy định của pháp luật sở hữu liên quan.

(3) Doanh nghiệp, tổ chức phải được DNKT, chi nhánh DNKT nước ngoài tại Việt Nam kiểm toán, bao gồm:

a) Doanh nghiệp nhà nước, trừ doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong ngành nghề thuộc bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật phải được kiểm toán đối với BCTC hàng năm;

b) Doanh nghiệp, tổ chức thực hiện dự án quan yếu quốc gia, dự án nhóm A sử dụng vốn nhà nước, trừ những dự án trong ngành nghề thuộc bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật phải được kiểm toán đối với báo cáo quyết toán dự án hoàn thành;

c) Doanh nghiệp, tổ chức mà những tập đoàn, tổng doanh nghiệp nhà nước nắm giữ từ 20% quyền biểu quyết trở lên tại thời khắc cuối năm tài chính phải được kiểm toán đối với BCTC hàng năm;

d) Doanh nghiệp mà những tổ chức niêm yết, tổ chức phát hành và tổ chức kinh doanh chứng khoán nắm giữ từ 20% quyền biểu quyết trở lên tại thời khắc cuối năm tài chính phải được kiểm toán đối với BCTC hàng năm;

đ) DNKT, chi nhánh DNKT nước ngoài tại Việt Nam phải được kiểm toán đối với BCTC hàng năm.

Rate this post

Originally posted 2019-01-06 19:47:30.

Bình luận