Phương pháp tổng hợp và phân bổ chi phí sản xuất

Tầm giá sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp xây lắp bao gồm những giá thành mang liên quan tới việc sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đã được tập hợp vào bên Nợ của những TK 621, 622, 623 và 627. Để tính được giá thành sản phẩm cho từng đối tượng, kế toán thực hiện việc kết chuyển giá thành đối với những giá thành đã tập hợp trực tiếp theo từng đối tượng, còn đối với những giá thành ko thể tập hợp trực tiếp theo từng đối tượng, kế toán phải tính phân bổ những giá thành này cho từng đối tượng theo tiêu thức thích hợp.

1.1  Tổng hợp giá thành

Để mang số liệu để kết chuyển hoặc phân bổ giá thành cho từng đối tượng, kế toán phải tổng hợp những giá thành đã tập hợp được.

Tổng hợp giá thành nguyên vật liệu trực tiếp bằng cách tổng hợp những giá thành đã tập hợp bên Nợ của TK621.

Tổng hợp giá thành nhân lực trực tiếp bằng cách tổng hợp những giá thành đã tập hợp bên Nợ của TK622.

Tổng hợp giá thành sản xuất chung bằng cách tổng hợp những giá thành đã tập hợp bên Nợ của TK627.

Trước lúc kết chuyển hoặc phâ bổ giá thành phải loại ra những khoản làm giảm giá thành trong giá thành như trị giá vật liệu sử dụng ko hết ngày cuối tháng làm giảm giá thành nguyên vật liệu trực tiếp, trị giá vật liệu, nhiên liệu, phụ tùng, dụng cụ đã xuất tiêu dùng, ngày cuối tháng sử dụng ko hết làm giảm giá thành sử dụng máy thi công, giá thành sản xuất chung, kế toán ghi:

Nợ TK152, 153

Mang TK621, 623, 627

(Nguồn: Võ Văn Nhị. 2005. KTTC)

1. 2. Phân bổ giá thành

–   Phân bổ giá thành sử dụng máy thi công:

Tầm giá sử dụng máy thi công được phân bổ cho những đối tượng xây lắp theo phương pháp thích hợp căn cứ vào số ca máy hoặc khối lượng phục vụ thực tế.

+ Trường hợp những giá thành sử dụng máy được theo dõi riêng cho từng loại máy. Xác định giá thành phân bổ cho từng đối tượng như sau:

+ Trường hợp ko theo dõi tập hợp giá thành cho từng loại máy riêng biệt, phải xác định ca máy tiêu chuẩn thông qua hệ số quy đổi. Hệ số quy đổi thường được xác định căn cứ vào đơn giá kế hoạch. Giá kế hoạch của 1 ca máy thấp nhất được lấy làm ca máy chuẩn. Xác định hệ số quy đổi H như sau:

Sau đó căn cứ vào hệ số quy đổi và số ca máy đã thực hiện của từng loại máy để quy đổi thành số ca máy chuẩn.

Tính phân bổ giá thành sử dụng máy cho từng đối tượng theo số ca máy tiêu chuẩn:

(Nguồn: Võ Văn Nhị. 2005. KTTC)

–  Phân bổ giá thành sản xuất chung:

Tầm giá sản xuất chung được tập hợp theo từng công trường, hoặc đội thi công và tính phân bổ cho từng dự án, hạng mục dự án theo phương pháp thích hợp. Tiêu chuẩn để phân bổ giá thành sản xuất chung thường được sử dụng mang thể là: phân bổ theo giá thành sản xuất chung định mức, phân bổ theo giờ công sản xuất kinh doanh định mức hoặc thực tế, phân bổ theo ca máy thi công, phân bổ theo giá thành nhân lực, phân bổ theo giá thành trực tiếp (giá thành nguyên vật liệu trực tiếp và giá thành nhân lực trực tiếp).

2.3/5 - (6 bình chọn)

Originally posted 2019-01-06 10:46:11.

Bình luận