Hệ thống pháp lý là gì?

Hệ thống pháp lý (legal system) là một hệ thống diễn giải và thực thi luật pháp. Các bộ luật, các quy tắc, quy định, tạo nên khung pháp chế để thi hành. Một hệ thống pháp luật bao gồm…

11 điều kiện của Incoterms 2010 được phân thành 4 nhóm, bạn nên nhớ câu “Em Fải Cố Đi” – 4 từ đầu của câu chính là 4 điều kiện thương mại trong incorterm 2010: E,F,C,D. 1. Nhóm E-EXW-Ex Works-Giao…