Phân loại lao động trong doanh nghiệp

Việc phân loại người lao động với ý nghĩa quan yếu trong việc qui hoạch lao động, phục vụ trực tiếp cho việc tính toán, lập dự toán cho việc tính toán giá thành lao động trực tiếp, gián tiếp. Sở hữu nhiều tiêu chuẩn phân loại với mục đích, ý nghĩa và yêu cầu quản lý khác nhau.

Căn cứ vào tính chất công việc mà người lao động đảm nhận, lao động của doanh nghiệp cũng như của từng phòng ban trong doanh nghiệp được chia thành 2 loại: Lao động trực tiếp và lao động gián tiếp.

– Lao động trực tiếp gồm những người trực tiếp tiến hành hoạt động SXKD tạo ra sản phẩm hay trực tiếp thực hiện những công việc nhà sản xuất nhất định.

Theo nội dung công việc mà người lao động thực hiện, loại lao động trực tiếp được chia thành: Lao động SXKD chính, lao động SXKD phụ trợ, lao động của những hoạt động khác.

Theo năng lực và trình độ chuyên môn, lao động trực tiếp được phân thành những loại:

+ Lao động tay nghề cao: Gồm những người đã qua tập huấn chuyên môn và với nhiều kinh nghiệm trong công việc thực tế, với khả năng đảm nhận những công việc phức tạp đòi hỏi trình độ cao.

+ Lao động với tay nghề trung bình: Gồm những người đã qua tập huấn chuyên môn, nhưng thời kì công việc thực tế chưa nhiều hoặc những người chưa được tập huấn qua trường lớp chuyên môn nhưng với thời kì làm việc thực tế tương đối lâu được trưởng thành do học hỏi từ thực tế.

– Lao động gián tiếp: Gồm những người chỉ đạo, phục vụ và quản lý kinh doanh trong doanh nghiệp.

Theo nội dung công việc và nghề nghiệp chuyên môn, loại lao động này được chia thành: Viên chức kỹ thuật, viên chức quản lý kinh tế, viên chức quản lý hành chính.

Theo năng lực và trình độ chuyên môn, lao động gián tiếp được phân thành những loại:

+ Chuyên viên chính: Là những người với trình độ từ đại học trở lên với trình độ chuyên môn cao, với khả năng khắc phục những công việc mang tính tổng hợp, phức tạp.

+ Chuyên viên: Cũng là những người lao động đã tốt nghiệp đại học, trên đại học, với thời kì công việc tương đối lâu, trình độ chuyên môn tương đối cao.

+ Cán sự: Gồm những người mới tốt nghiệp đại học, với thời kì công việc thực tế chưa nhiều.

+ Viên chức: Là những người lao động gián tiếp với trình độ chuyên môn thấp, với thể đã qua tập huấn những trường lớp chuyên môn, nghiệp vụ, hoặc chưa qua tập huấn.

Phân loại lao động trong doanh nghiệp với ý nghĩa to trong việc nắm bắt thông tin về số lượng và thành phần lao động, về trình độ nghề nghiệp của người lao động trong doanh nghiệp, về sự sắp đặt lao động trong doanh nghiệp từ đó thực hiện quy hoạch lao động, lập kế hoạch lao động. Mặt khác, thông qua phân loại lao động trong toàn doanh nghiệp và từng phòng ban tạo điều kiện cho việc lập dự toán giá thành nhân lực trong giá thành SXKD, lập kế hoạch quỹ lương và thuận lợi cho việc rà soát tình hình thực hiện những kế hoạch và dự toán này.

Cơ cấu thành phần những loại lao động trong doanh nghiệp tác động trực tiếp tới việc thực hiện kế hoạch SXKD, vì vậy trên cơ sở vật chất phân loại lao động cần phải hạch toán được tình hình hiện với và sự biến động về lượng lao động theo từng loại lao động trong doanh nghiệp. Để thực hiện việc này, doanh nghiệp tiêu dùng “Sổ danh sách lao động của doanh nghiệp” và “Sổ danh sách lao động của từng phòng ban trong doanh nghiệp”. Sổ này do phòng ban lao động tiền lương lập làm 2 bản. Một bản được sử dụng ở phòng ban lao động tiền lương của doanh nghiệp, một bản chuyển cho phòng kế toán doanh nghiệp. Lúc với sự biến động về số lượng lao động, căn cứ vào những chứng từ như quyết định tiếp nhận lao động, giấy thuyên chuyển công việc, quyết định cho thôi việc, quyết định nghỉ hưu… để kế toán và phòng ban lao động tiền lương của doanh nghiệp ghi vào sổ . Số liệu trên sổ danh sách lao động được sử dụng để lập báo cáo lao động hàng tháng, quý, năm và phân tích số lượng, cơ cấu lao động phục vụ cho quản lý lao động trong doanh nghiệp.

Rate this post

Originally posted 2019-01-06 10:45:30.

Bình luận