Tài khoản 228 – Đầu tư dài hạn khác

Tài khoản này tiêu dùng để phản ánh trị giá hiện mang và tình hình biến động tăng, giảm những loại đầu tư dài hạn (ngoài những khoản đầu tư vào tổ chức con, vốn góp vào cơ sở vật chất kinh doanh đồng kiểm soát, đầu tư vào tổ chức liên kết), như: Đầu tư trái phiếu, đầu tư cổ phiếu, hoặc đầu tư vào đơn vị khác mà chỉ nắm giữ dưới 20% vốn chủ sở hữu (dưới 20% quyền biểu quyết),…và thời hạn thu hồi hoặc trả tiền trên 1 năm.

HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN NÀY CẦN TÔN TRỌNG MỘT SỐ QUI ĐỊNH SAU

1. Lúc cho vay vốn, kế toán phải theo dõi chi tiết từng khoản tiền vay theo đối tượng vay, phương thức vay, thời hạn và lãi suất vay.

2. Lúc doanh nghiệp đầu tư bằng hình thức tìm trái phiếu thì kế toán phải theo dõi chi tiết từng đối tượng phát hành trái phiếu, thời hạn và lãi suất trái phiếu.

3. Trường hợp nhà đầu tư tìm cổ phiếu của một doanh nghiệp mà nhà đầu tư nắm giữ dưới 20% quyền biểu quyết thì kế toán phải phản ánh khoản đầu tư vào tài khoản này và phải theo dõi chi tiết theo từng loại mệnh giá cổ phiếu, từng đối tượng phát hành cổ phiếu.

4. Trường hợp nhà đầu tư góp vốn vào cơ sở vật chất kinh doanh đồng kiểm soát nhưng ko mang quyền đồng kiểm soát mà nắm giữ dưới 20 % quyền biểu quyết trong liên doanh thì hạch toán phần vốn góp vào Tài khoản 228- “Đầu tư dài hạn khác” theo giá gốc.

KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA TÀI KHOẢN 228- ĐẦU TƯ DÀI HẠN KHÁC

Bên Nợ:

Trị giá những khoản đầu tư dài hạn tăng.

Bên Mang:

Trị giá những khoản đầu tư dài hạn giảm.

Số dư bên Nợ:

Trị giá khoản đầu tư dài hạn hiện mang.

Tài khoản 228 – Đầu tư dài hạn khác, mang 3 tài khoản cấp 2:

– Tài khoản 2281 – Cổ phiếu: Phản ánh khoản đầu tư dài hạn bằng cổ phiếu của nhà đầu tư.

– Tài khoản 2282 – Trái phiếu: Phản ánh khoản đầu tư dài hạn bằng trái phiếu của nhà đầu tư.

– Tài khoản 2288 – Đầu tư dài hạn khác: Phản ánh những khoản đầu tư dài hạn khác như cho vay vốn, góp vốn bằng tiền hoặc tài sản,…

PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN MỘT SỐ NGHIỆP VỤ KINH TẾ CHỦ YẾU

1. Lúc cho đơn vị khác vay vốn mang thời hạn thu hồi trên một năm, ghi:

Nợ TK 228 – Đầu tư dài hạn khác
Mang những TK 111, 112,…

2. Định kỳ, tính toán, xác định số lãi cho vay được nhận trong kỳ theo khế ước vay, ghi:

Nợ những TK 111, 112,… (Nếu thu tiền ngay)
Nợ TK 138 – Phải thu khác (Nếu chưa nhận tiền)
Mang TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính.

3. Những khoản thu lãi tiền gửi phát sinh trong kỳ, ghi:

Nợ những TK 111, 112,… (Nếu thu tiền ngay)
Mang TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính.

4. Thu hồi vốn gốc và lãi cho vay, ghi:

Nợ những TK 111, 112,… (Số tiền gốc và lãi cho vay)
Mang TK 228 – Đầu tư dài hạn khác (Số tiền gốc)
Mang TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính (Số tiền lãi).

5. Lúc tìm trái phiếu của một đơn vị khác với thời hạn trái phiếu trên một năm, ghi:

Nợ TK 228 – Đầu tư dài hạn khác (2282)
Mang những TK 111, 112,…

6. Trường hợp tìm trái phiếu nhận lãi trước:

6.1. Lúc trả tiền tìm trái phiếu lãi trước, ghi:

Nợ TK 228 – Đầu tư dài hạn khác (2282)
Mang những TK 111, 112,… (Số tiền thực chi)
Mang TK 3387 – Doanh thu chưa thực hiện (Phần lãi nhận trước).

6.2. Định kỳ, tính và kết chuyển lãi của kế toán theo số lãi phải thu từng kỳ, ghi:

Nợ TK 3387 – Doanh thu chưa thực hiện
Mang TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính.

7. Trường hợp tìm trái phiếu nhận lãi đnhj kỳ:

7.1. Lúc trả tiền tìm trái phiếu, ghi:

Nợ TK 228 – Đầu tư dài hạn khác (2282)
Mang những TK 111, 112,…

7.2. Định kỳ ghi doanh thu tiền lãi, ghi:

Nợ những TK 111, 112 (Nếu đã thu tiền)
Nợ TK 138 – Phải thu khác (Nếu chưa thu tiền)
Mang TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính.

8. Trường hợp tìm trái phiếu nhận lãi sau:

8.1. Lúc trả tiền tìm trái phiếu, ghi:

Nợ TK 228 – Đầu tư dài hạn khác (2282)
Mang những TK 111, 112,…

8.2. Định kỳ, tính lãi trái phiếu và ghi nhận doanh thu theo số lãi phải thu từng kỳ, ghi:

Nợ TK 138 – Phải thu khác (1388)
Mang TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính.

8.3. Lúc tới hạn trả tiền trái phiếu, thu hồi gốc và lãi trái phiếu, ghi:

Nợ những TK 111, 112,…
Mang TK 228 – Đầu tư dài hạn khác (2282)
Mang TK 138 – Phải thu khác (1388) (Số lãi của những kỳ trước)
Mang TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính (Lãi kỳ đáo hạn).

9. Thu hồi giá gốc trái phiếu lúc tới hạn trả tiền, ghi:

Nợ những TK 111, 112,…
Mang TK 228 – Đầu tư dài hạn khác (2282).

10. Lúc doanh nghiệp đầu tư tìm cổ phiếu hoặc góp vốn nhưng chỉ nắm giữ dưới 20% quyền biểu quyết, ghi:
Nợ TK 228 – Đầu tư dài hạn khác (Ghi theo giá gốc đầu tư cùng (+) tầm giá trực tiếp liên quan tới hoạt động đầu tư) (2281, 2288)
Mang những TK 111, 112, 331,…

11. Lúc doanh nghiệp góp vốn bằng tài sản vào một doanh nghiệp khác nhưng chỉ nắm giữ dưới 20% quyền biểu quyết và khôg mang quyền đồng kiểm soát, thì căn cứ vào giám định lại vật tư, hàng hoá, TSCĐ, ghi:

Nợ TK 228 – Đầu tư dài hạn khác (2288)
Nợ TK 214 – Hao mòn TSCĐ (trị giá hao mòn)
Nợ TK 811 – Giá bán khác (Số chênh lệch giữa giá giám định lại của vật tư, hàng hoá, TSCĐ nhỏ hơn trị giá ghi sổ của vật tư, hàng hoá, trị giá còn lại của TSCĐ)
Mang những TK 152, 153, 156, 211, 213,…
Mang TK 711 – Thu nhập khác (Số chênh lệch giữa giá giám định lại của vật tư, hàng hoá, TSCĐ to hơn trị giá ghi sổ của vật tư, hàng hoá, trị giá còn lại của TSCĐ).

12. Lúc doanh nghiệp quyết định bổ sung vốn đầu tư cổ tức hoặc lợi nhuận được chia, ghi:

Nợ TK 228 – Đầu tư dài hạn khác (2281, 2288)
Mang TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính.

13. Lúc nhà đầu tư bán một phần khoản đầu tư vào tổ chức con, tổ chức liên doanh, tổ chức liên kết dẫn tới ko còn quyền kiểm soát hoặc ko mang quyền đồng kiểm soát hoặc ko còn tác động đáng kể, ghi:

Nợ TK 228 – Đầu tư dài hạn khác (2281, 2288)
Mang TK 221 – Đầu tư vào tổ chức con
Mang TK 222 – Vốn góp liên doanh
Mang TK 223 – Đầu tư vào tổ chức liên kết.

14. Bán cổ phiếu, hoặc thanh lý phần vốn góp đầu tư dài hạn, khác:

14.1. Trường hợp bán, thanh lý mang lãi, ghi:

Nợ những TK 111, 112,…
Mang TK 228 – Đầu tư dài hạn khác (2281, 2288)
Mang TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính (Số chênh lệch giữa giá bán to hơn giá gốc).

14.2. Trường hợp bán, thanh lý bị lỗ, ghi:

Nợ những TK 111, 112,…
Nợ TK 635 – Giá bán tài chính (Số chênh lệch giá bán nhỏ hơn giá gốc)
Mang TK 228 – Đầu tư dài hạn khác (2281, 2288).

15. Lúc nhà đầu tư góp thêm vốn vào liên doanh và trở thành một bên góp vốn mang quyền đồng kiểm soát trong cơ sở vật chất kinh doanh đồng kiểm soát, ghi:

Nợ TK 222 – Vốn góp liên doanh
Mang những TK 111, 112,…(Số tiền đầu tư thêm)
Mang TK 228 – Đầu tư dài hạn khác (2288).

16. Lúc nhà đầu tư góp thêm vốn và trở thành tổ chức mẹ hoặc mang tác động đáng kể, ghi:

Nợ TK 211 – TSCĐ hữu hình hoặc
Nợ TK 223 – Đầu tư vào tổ chức liên kết
Mang những TK 111, 112,…(Số tiền đầu tư thêm)
Mang TK 228 – Đầu tư dài hạn khác (2281, 2288).

Rate this post

Originally posted 2019-01-07 02:34:05.

Bình luận