Phân loại nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức

Mang nhiều cách phân loại tài chính tương trợ phát triển chính thức (ODA) khác nhau, tùy theo từng tiêu thức thì tài chính ODA sở hữu những loại nhƣ sau:

Theo tính chất sản xuất vốn của tài chính tương trợ phát triển chính thức

 Tài chính ODA ko hoàn lại: là hình thức sản xuất vốn ODA bằng tiền hoặc hiện vật mà bên tiếp nhận vốn ODA ko phải hoàn trả lại cho bên tài trợ, bên tiếp nhận vốn ODA ko chịu khoản nợ nào về mặt pháp lý. Đối với những nước đang phát triển, tài chính này thường cấp dưới hình dạng thức: tương trợ kỹ thuật, những chương trình xã hội, những khoản xóa nợ…

Tài chính ODA vay ưu đãi: là hình thức sản xuất vốn ODA bằng tiền hoặc hiện vật mà bên tiếp nhận vốn ODA phải hoàn trả lại cho bên tài trợ, bên tiếp nhận vốn ODA phải chịu khoản nợ về mặt pháp lý với mức ƣu đãi về lãi suất, thời kì ân hạn và thời kì trả nợ. Tài chính ODA vay ƣu đãi thường được sản xuất thông qua những khoản vay gồm: vay theo dự án, xây dựng hạ tầng hạ tầng, những chương trình trung tâm quốc gia…

Tài chính ODA vay hỗn hợp: là hình thức sản xuất vốn ODA bằng tiền hoặc hiện vật kết hợp giữa ODA ko hoàn lại và ODA vay ưu đãi theo những điều kiện của bên tài trợ vốn ODA. Đây là loại hình sản xuất vốn ODA được vận dụng phổ biến nhằm tăng hiệu quả sử dụng của tài chính này.

Theo nhà tài trợ sản xuất tài chính tương trợ phát triển chính thức

 ODA track phƣơng: là khoản tài trợ vốn ODA do một Chính phủ nƣớc này hoặc một cơ quan Chính phủ chuyển giao tới một Chính phủ nƣớc khác thông qua hiệp nghị ký kết giữa Chính phủ của hai nƣớc. Một số cơ quan sản xuất ODA track phương to trên toàn cầu bao gồm: Cơ quan phát triển quốc tế của Hoa Kỳ (United States Company for Worldwide Growth – USAID), cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản ( The Japan Worldwide Cooperation Company – JICA)…

ODA đa phương: là khoản tài trợ vốn ODA được chuyển giao tới Chính phủ của một nước từ những tổ chức tín dụng quốc tế, những tổ chức liên chính phủ như: Nhà băng Toàn cầu (WB), Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), chương trình phát triển Liên Hiệp Quốc (UNDP), nhà băng Phát triển châu Á (ADB), tổ chức Y tế Toàn cầu (WHO)…

Theo điều khoản, điều kiện của tài chính tương trợ phát triển chính thức

 Tài chính ODA ko ràng buộc: là khoản vốn ODA ko kèm theo những điều khoản, điều kiện ràng buộc nào của bên tài trợ vốn ODA liên quan tới sắm sắm hàng hóa và nhà cung cấp từ bên tài trợ hoặc một nhóm quốc gia theo quy định của bên tài trợ vốn ODA.

Tài chính ODA sở hữu ràng buộc: là khoản vốn ODA sở hữu kèm theo những điều khoản, điều kiện ràng buộc của bên tài trợ vốn ODA liên quan tới sắm sắm hàng hóa và nhà cung cấp từ bên tài trợ hoặc một nhóm quốc gia theo quy định của bên tài trợ vốn ODA.

Theo hình thức sản xuất tài chính tương trợ phát triển chính thức

 Cứu trợ và viện trợ nguy cấp: sản xuất tài chính tương trợ phát triển chính thức (ODA) cho nước tiếp nhận vốn ODA trong những trường hợp nguy cấp như: chiến tranh, động đất, thiên tai, sóng thần, những thảm họa do thiên nhiên gây ra…

Hình thức tương trợ này chủ yếu tập trung vào mục đích nhân đạo nhằm giảm bớt những thiệt hại, hậu quả mà nước tiếp nhận vốn ODA phải gánh chịu.

Tương trợ lương thực: sản xuất lương thực, thực phẩm cho nước tiếp nhận vốn ODA theo những chương trình của quốc gia và quốc tế với mục tiêu phát triển, xóa đói giảm nghèo…

Tương trợ hợp tác kỹ thuật độc lập: sản xuất những nguồn nhân lực, chuyên gia, tương trợ kỹ thuật và kỹ thuật, tương trợ trang thiết bị cho nước tiếp nhận vốn ODA nhằm mục tiêu tương trợ công việc nghiên cứu chính sách, thiết chế, chuyên môn, nghiệp vụ, tăng năng lực con người hoặc để thực hiện những chương trình, dự án.

Tương trợ ngân sách: là phương thức sản xuất vốn ODA theo đó khoản tương trợ được chuyển trực tiếp vào ngân sách nhà nước nhằm đạt được những mục tiêu đề ra trên hạ tầng thỏa thuận giữa bên tài trợ và bên tiếp nhận vốn ODA.

Tương trợ cán cân trả tiền: là phương thức tương trợ tài cương trực tiếp hoặc  sản xuất hàng hóa, ngoại tệ, tương trợ xuất nhập khẩu nhằm cải thiện cán cân trả tiền quốc tế của nước tiếp nhận vốn ODA.

Tương trợ dự án: là phương thức sản xuất vốn ODA để thực hiện những dự án cụ thể, được sản xuất bằng tiền, hiện vật, hàng hóa, chuyên gia… Nước tiếp nhận vốn ODA dưới hình thức này bao gồm những chương trình, dự án sở hữu quy mô to như những dự án hạ tầng hạ tầng, dự án tương trợ kỹ thuật…Những chương trình, dự án này bao gồm dự án sử dụng vốn ODA ko hoàn lại và dự án sử dụng vốn vay ODA ưu đãi.

Tương trợ phi dự án: là phương thức sản xuất vốn ODA dưới hình dạng thức khoản tài trợ riêng lẻ, ko cấu thành nên dự án cụ thể, được sản xuất bằng tiền, hiện vật, hàng hóa, chuyên gia hoặc nghiên cứu…

Rate this post

Bình luận