Phân kỳ giai đoạn đầu tư xây dựng trung tâm logistics tại Lạch Huyện ( số liệu tham khảo)

Diện tích khu đất cần thiết để đầu tư xây dựng TT logistics từ năm 2016 tới năm 2030 cần khoảng 160,32 ha, dự kiến được chia làm 3 giai đoạn phân kỳ đầu tư (như trong bảng 3.7 và bảng 3.8), cụ thể như sau:

+ Giai đoạn 1 (từ năm 2016 – 2020)
Diện tích đất cần thiết để đầu tư xây dựng TT logistics trong giai đoạn 1 này khoảng 48,96 ha (bao gồm diện tích đất dự phòng chiếm khoảng 20%). Tương tự, tổng diện tích chiếm đất của TT logistics tới năm 2020 đạt được khoảng 48,96 ha (bản vẽ quy hoạch tổng thể thể hiện trong phụ lục 8).

+ Giai đoạn 2 (từ năm 2021 – 2025)
Diện tích đất cần thiết bổ sung để đầu tư xây dựng mở rộng TT logistics trong giai đoạn 2 này khoảng 48,79 ha (bao gồm diện tích đất dự phòng chiếm khoảng 20%). Tương tự, tổng diện tích chiếm đất của TT logistics tới năm 2025 đạt được khoảng 97,74 ha (bản vẽ quy hoạch tổng thể thể hiện trong phụ lục 8).

+ Giai đoạn 3 (từ năm 2026 – 2030)
Diện tích đất cần thiết bổ sung để đầu tư xây dựng mở rộng TT logistics trong giai đoạn 3 này khoảng 62,58 ha (bao gồm diện tích đất dự phòng chiếm khoảng 20%). Tương tự, tổng diện tích chiếm đất của TT logistics tới năm 2030 đạt được khoảng 160,32 ha (bản vẽ quy hoạch tổng thể thể hiện trong phụ lục 8).

Rate this post

Bình luận