Hệ thống chỉ số đánh giá liên quan đến tăng trưởng xanh

Từ những nghiên cứu về những chỉ số thẩm định liên quan tới TTX hiện với trong Chương 2, luận án tổng hợp 9 nguồn dữ liệu về những chỉ số từ những nghiên cứu. Tổng hợp   9 nguồn dữ liệu về chỉ số thẩm định.

Bảng 4.1 là cơ sở vật chất dữ liệu phục vụ sàng lọc từ lý luận về chỉ số liên quan tới TTX. Từng nguồn chỉ số, khía cạnh và chỉ số được chỉ ra cụ thể

Rate this post

Bình luận