Phân loại chứng khoán

Căn cứ vào tính chất sở hữu vốn, đặc điểm tham giá vào quá trình đầu tư, phương thức phân chia thu nhập và tính năng cụ thể, chứng khoán sở hữu thể được chia thành những loại chủ yếu sau:

Chứng khoán sở hữu thu nhập khăng khăng

Trong hình thức đầu tư gián tiếp thứ nhất, những dụng cụ nợ mang lại khoản thu nhập cho nhà đầu tư được ấn định kỳ hạn nắm giữ, phần thu nhập đầu tư được chi trả định kỳ khăng khăng, ko phụ thuộc vào kết quả của quá trình sử dụng vốn. Những dụng cụ nợ gắn với lãi suất đó được gọi là chứng khoán sở hữu thu nhập khăng khăng (fixed-income securities).

Chứng khoán sở hữu thu nhập khăng khăng là những dụng cụ nợ sở hữu kỳ hạn, trong đó phần thu nhập nắm giữ được chi trả sở hữu kỳ hạn như một khoản lãi suất khăng khăng, ko phụ thuộc vào kết quả của quá trình sử dụng vốn.

Chứng khoán sở hữu thu nhập khăng khăng bao gồm một số loại chủ yếu: i) Trái phiếu chính phủ, ii) Trái phiếu chính quyền địa phương, iii) trái phiếu doanh nghiệp, iv) Trái phiếu dự án.

Cổ phiếu

Cổ phiếu (còn được gọi là chứng khoán vốn) là giấy chứng thực xác nhận nhà đầu tư nắm giữ những cổ phần được chia ra lần đầu từ trị giá tài sản của một doanh nghiệp. Cổ phiếu ghi trị giá vốn góp ban sơ này được gọi là cổ phiếu thường hay cổ phiếu phổ thông (frequent inventory), người nắm giữ số cỏ phiếu này sở hữu quyền biểu quyết, tham gia những ý kiến quản lý doanh nghiệp. Ngoài ra trong quá trình hoạt động doanh nghiệp sở hữu thể phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức thay vì trả bằng tiền hay để tăng vốn nhưng người nắm giữ cổ phiếu này ko sở hữu quyền tham gia biểu quyết quản lý doanh nghiệp.

Chứng khoán phái sinh

Gồm những dạng chủ yếu sau: chứng khoán đảm bảo, hợp đồng hoán đổi, quyền chọn tậu, quyền chọn bán, hợp đồng tương lai, hợp đồng góp vốn đầu tư và những loại chứng khoán khác do pháp luật quy định.

Rate this post

Bình luận