Tài khoản 223 – Đầu tư vào công ty liên kết

Tài khoản này sử dụng để phản ánh trị giá khoản đầu tư trực tiếp của nhà đầu tư vào doanh nghiệp liên kết và tình hình biến động tăng, khuyến mãi trị khoản đầu tư vào doanh nghiệp liên kết.

HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN NÀY CẦN TÔN TRỌNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH SAU

1. Khoản đầu tư được xác định là đầu tư vào doanh nghiệp liên kết lúc nhà đầu tư nắm giữ trực tiếp từ 20% tới dưới 50% vốn chủ sở hữu (từ 20% tới dưới 50% quyền biểu quyết) của bên nhận đầu tư mà ko với thoả thuận khác.

– Trường hợp tỷ lệ biểu quyết của nhà đầu tư trong doanh nghiệp liên kết đúng bằng tỷ lệ vốn góp của nhà đầu tư trong doanh nghiệp liên kết:

– Trường hợp tỷ lệ biểu quyết khác với tỷ lệ vốn góp do với thoả thuận khác giữa nhà đầu tư và doanh nghiệp liên kết, quyền biểu quyết của nhà đầu tư được xác định căn cứ vào biên bản thoả thuận giữa nhà đầu tư và doanh nghiệp liên kết.

2. Kế toán khoản đầu tư vào doanh nghiệp liên kết lúc lập và trình bày BCTC riêng của nhà đầu tư được thực hiện theo phương pháp giá gốc. Lúc kế toán khoản đầu tư vào doanh nghiệp liên kết theo phương pháp giá gốc, trị giá khoản đầu tư ko được thay đổi trong suốt quá trình đầu tư, trừ trường hợp nhà đầu tư tìm thêm hoặc thanh lý toàn bộ hoặc một phần khoản đầu tư đó hoặc nhận được những khoản lợi ích ngoài lợi nhuận được chia.

3. Giá gốc khoản đầu tư được xác định như sau:

– Giá gốc của khoản đầu tư vào doanh nghiệp liên kết bao gồm: Phần vốn góp hoặc giá thực tế tìm khoản đầu tư cùng (+) những mức giá tìm (nếu với), như mức giá môi giới, giao dịch,…

– Trường hợp góp vốn vào doanh nghiệp liên kết bằng TSCĐ, vật tư, hàng hoá thì giá gốc khoản đầu tư được ghi nhận theo trị giá được các đối tác góp vốn thống nhất giám định. Khoản chênh lệch giữa trị giá ghi sổ kế toán của TSCĐ, vật tư, hàng hoá và trị giá giám định lại được ghi nhận và xử lý như sau:

+ Khoản chênh lệch giữa giá giám định lại to hơn trị giá ghi sổ của vật tư, hàng hoá được hạch toán vào thu nhập khác; khoản chênh lệch giữa giá giám định lại nhỏ hơn trị giá ghi sổ của vật tư, hàng hoá được hạch toán vào mức giá khác;

+ Khoản chênh lệch to hơn giữa giá giám định lại và trị giá còn lại của TSCĐ được hạch toán toàn bộ vào thu nhập khác; Khoản chênh lệch nhỏ hơn giữa giá giám định lại và trị giá còn lại của TSCĐ được hạch toán toàn bộ vào mức giá khác;

4. Kế toán mở sổ kế toán chi tiết theo dõi trị giá khoản đầu tư vào doanh nghiệp liên kết. Căn cứ để ghi sổ kế toán trị giá khoản đầu tư vào doanh nghiệp liên kết như sau:

– Đối với khoản đầu tư vào doanh nghiệp cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán, việc ghi sổ của nhà đầu tư được căn cứ vào số tiền thực trả lúc tìm cổ phiếu bao gồm những mức giá liên quan trực tiếp tới việc tìm cổ phiếu và thông tin chính thức của Trung tâm giao dịch chứng khoán về việc cổ phiếu của doanh nghiệp niêm yết đã thuộc quyền sở hữu của nhà đầu tư;

– Đối với khoản đầu tư vào những doanh nghiệp cổ phần chưa niêm yết trên thị trường chứng khoán, việc ghi sổ được căn cứ vào giấy xác nhận sở hữu cổ phiếu và giấy thu tiền bán cổ phiếu của doanh nghiệp được đầu tư hoặc chứng từ tìm khoản đầu tư đó;

– Đối với khoản đầu tư vào vào những loại hình doanh nghiệp khác việc ghi sổ được căn cứ vào biên bản góp vốn, chia lãi (hoặc lỗ) do các đối tác thoả thuận hoặc những chứng từ tìm, bán khoản đầu tư đó;

– Nhà đầu tư chỉ được ghi nhận khoản cổ tức, lợi nhuận được chia từ doanh nghiệp liên kết lúc nhận được thông tin chính thức của doanh nghiệp liên kết về số cổ tức thừa hưởng hoặc số lợi nhuận được chia trong kỳ theo nguyên tắc dồn tích.

KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA TÀI KHOẢN 223- ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY LIÊN KẾT

Bên Nợ:

Giá gốc khoản đầu tư tăng.

Bên Mang:

– Giá gốc khoản đầu tư giảm do nhận lại vốn đầu tư hoặc thu được những khoản lợi ích ngoài lợi nhuận được chia;

– Giá gốc khoản đầu tư giảm do bán, thanh lý toàn bộ hoặc một phần khoản đầu tư.

Số dư bên Nợ:

Giá gốc khoản đầu tư vào doanh nghiệp liên kết hiện đang nắm giữ cuối kỳ.

PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN MỘT SỐ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CHỦ YẾU

1. Lúc đầu tư vào doanh nghiệp liên kết dưới hình thức tìm cổ phiếu hoặc góp vốn bằng tiền, căn cứ vào số tiền thực chi, nhà đầu tư ghi:

Nợ TK 223 – Đầu tư vào doanh nghiệp liên kết
Mang những TK 111, 112, 331,…

2. Trường hợp nhà đầu tư đã nắm giữ một khoản đầu tư dưới 20% quyền biểu quyết vào một doanh nghiệp xác định, lúc nhà đầu tư tìm thêm cổ phiếu hoặc góp thêm vốn vào doanh nghiệp đó để trở thành nhà đầu tư với tác động đáng kể đối với bên nhận đầu tư, nhà đầu tư ghi:

Nợ TK 223 – Đầu tư vào doanh nghiệp liên kết
Mang TK 228 – Đầu tư dài hạn khác (Toàn bộ khoản đầu tư dưới 20%)
Mang những TK 111, 112, 331,…(Số tiền thu thêm).

3. Lúc đầu tư vào doanh nghiệp liên kết dưới hình thức góp vốn bằng vật tư, hàng hoá, TSCĐ, căn cứ vào giá giám định lại vật tư, hàng hoá, TSCĐ được thoả thuận giữa nhà đầu tư và doanh nghiệp liên kết, ghi:

Nợ TK 223 – Đầu tư vào doanh nghiệp liên kết
Nợ TK 214 – Hao mòn TSCĐ
Nợ TK 811 – Tầm giá khác (Nếu giá giám định lại của vật tư, hàng hoá, TSCĐ nhỏ hơn trị giá ghi sổ của vật tư, hàng hoá, trị giá còn lại của TSCĐ)
Mang những TK 152, 153, 156, 211, 213,…
Mang TK 711 – Thu nhập khác (Nếu giá giám định lại của vật tư, hàng hoá, TSCĐ to hơn trị giá ghi sổ của vật tư, hàng hoá, trị giá còn lại của TSCĐ).

4. Lúc nhận được thông tin chính thức của doanh nghiệp liên kết về số cổ tức, lợi nhuận được chia, nhà đầu tư ghi:

Nợ TK 138 – Phải thu khác (Lúc nhận được thông tin của doanh nghiệp liên kết)
Nợ TK 223 – Đầu tư vào doanh nghiệp liên kết (Nếu nhận cổ tức bằng cổ phiếu)
Mang TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính.

– Lúc nhận tiền, ghi:
Nợ những TK 111, 112,…
Mang TK 138 – Phải thu khác.

5. Trường hợp nhận được những khoản khác từ doanh nghiệp liên kết ngoài cổ tức, lợi nhuận được chia, nhà đầu tư hạch toán giảm trừ giá gốc đầu tư, ghi:

Nợ những TK 111, 112, 152,…
Mang TK 223 – Đầu tư vào doanh nghiệp liên kết.

6. Lúc nhà đầu tư tìm thêm vốn của doanh nghiệp liên kết và với quyền kiểm soát đối với doanh nghiệp liên kết, nhà đầu tư kết chuyển giá gốc của khoản đầu tư sang Tài khoản

221- “Đầu tư vào doanh nghiệp con”, ghi:
Nợ TK 221 – Đầu tư vào doanh nghiệp con (Nếu nhà đầu tư trở thành doanh nghiệp mẹ)
Mang TK 223 – Đầu tư vào doanh nghiệp liên kết
Mang những TK 111, 112 (Nếu tìm thêm phần vốn để trở thành doanh nghiệp mẹ).

7. Lúc nhà đầu tư thanh lý một phần khoản đầu tư vào doanh nghiệp liên kết dẫn tới ko còn được coi là với tác động đáng kể đối với bên nhận đầu tư, nhà đầu tư kết chuyển giá gốc của khoản đầu tư sang những tài khoản với liên quan khác:

– Trường hợp thanh lý, nhượng bán khoản đầu tư với lãi, ghi:
Nợ TK 228 – Đầu tư dài hạn khác
Nợ những TK 111, 112 (Tiền thu do thanh lý, nhượng bán một phần khoản đầu tư)
Mang TK 223 – Đầu tư vào doanh nghiệp liên kết
Mang TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính (Chênh lệch giữa giá bán khoản đầu tư to hơn trị giá ghi sổ khoản đầu tư).

– Trường hợp thanh lý, nhượng bán toàn bộ khoản đầu tư mà bị lỗ, ghi:
Nợ TK 635 – Tầm giá tài chính (Chênh lệch giữa trị giá ghi sổ khoản đầu tư to hơn giá bán khoản đầu tư)
Nợ TK 228 – Đầu tư dài hạn khác
Nợ những TK 111, 112 (Tiền thu do thanh lý, nhượng bán một phầnkhoản đầu tư)
Mang TK 223 – Đầu tư vào doanh nghiệp liên kết.

8. Lúc thanh lý, nhượng bán toàn bộ khoản đầu tư trong doanh nghiệp liên kết nhà đầu tư ghi giảm khoản đầu tư và ghi nhận thu nhập (lãi hoặc lỗ) từ việc thanh lý, nhượng bán khoản đầu tư:

– Trường hợp thanh lý, nhượng bán khoản đầu tư bị lỗ, ghi:

Nợ những TK 111, 112, 131,…
Nợ TK 635 – Tầm giá tài chính (Chênh lệch giữa trị giá ghi sổ khoản đầu tư to hơn giá bán khoản đầu tư)
Mang TK 223 – Đầu tư vào doanh nghiệp liên kết.

– Trường hợp thanh lý, nhượng bán khoản đầu tư lãi, ghi:
Nợ những TK 111, 112, 131,…
Mang TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính (Chênh lệch giữa trị giá ghi sổ khoản đầu tư nhỏ hơn giá bán khoản đầu tư)
Mang TK 223 – Đầu tư vào doanh nghiệp liên kết.

– Tầm giá thanh lý, nhượng bán khoản đầu tư, ghi:
Nợ TK 635 – Tầm giá tài chính
Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (nếu với)
Mang những TK 111, 112,…

Rate this post

Originally posted 2019-01-07 03:06:22.

Bình luận