Thành phần “đánh giá mang tính ác cảm về kinh tế”

Phân tích mang tính ác cảm về kinh tế” xuất phát từ những nhận xét của người tiêu sử dụng về mối quan hệ kinh tế hiện nay giữa TQ và Việt Nam (xem bảng 3.9).

Thành phần này đã từng được nói trong những nghiên cứu của Klein và cùng sự. (1998) và Lee và Lee (2013) với những nội dung sắp tương tự.Nghiên cứu của Harmeling và cùng sự. (2015) với đo lường khái niệm này nhưng độ trị giá và tin cậy của nó ko đạt, vì vậy những tác giả ko đưa khái niệm “thẩm định mang tính ác cảm về kinh tế” vào mô phỏng kiểm định. Tương tự, nghiên cứu tiếp theo nên xem xét mối quan hệ giữa thành phần “thẩm định mang tính ác cảm về kinh tế” và những trạng thái xúc cảm tiêu cực khác nhau của người tiêu sử dụng ví dụ như “tức giận”, “khinh ghét”, “lo lắng”. Giả thuyết đề xuất: với mối quan hệ cùng chiều giữa “thẩm định mang tính ác cảm về kinh tế” đối với xúc cảm “tức giận”; “khinh ghét” và “lo lắng”.

Rate this post

Bình luận