Mối quan hệ với phát triển bền vững

Hiện nay vẫn với sự thiếu rành mạch giữa TTX và PTBV. Xét về trình tự thời kì PTBV xuất hiện trước, TTX xuất hiện sau. Điều đó được thể hiện trong khái niệm PTBV được đưa ra bởi Ủy ban Brundland trong báo cáo Hội nghị toàn cầu về Môi trường và Phát triển [36]; trong lúc đó khái niệm TTX được đưa ra lần đầu bởi OECD vào năm 2011. Xét về mục tiêu, TTX và PTBV với mục tiêu giống nhau như PTBV và xóa đói giảm nghèo [61]. TTX và PTBV với cùng mục tiêu là bảo tồn tài nguyên thiên nhiên nên thỉnh thoảng TTX và PTBV được xem là như nhau. Mục tiêu của TTX và PTBV với thể tương tự nhau, nhưng cũng với một vài điểm khác biệt. Để thấy rõ mối quan hệ giữa TTX và PTBV, thực hiện so sánh chương trình khung PTBV (Hình 1.1) và chương trình khung TTX (Hình 1.2); sau đó tích hợp khung khái niệm TTX và PTBV (Hình 1.3).

Hình 1.3 cho thấy về đo lường khái niệm cũng như ý kiến định hướng chính sách thì PTBV rộng to hơn. Theo Hình 1.3, vùng (1) PTBV như theo đuổi phúc lợi ở hiện tại và trong tương lai (bao gồm vốn con người, xã hội, kinh tế); vùng (2) một phần TTX trùng với PTBV, nhưng cũng tập trung cụ thể vào những vấn đề nhất định mà ko hướng sang những vấn đề khác. Vùng (3), cho thấy rằng TTX với thể được xem như là một phần của PTBV.

PTBV hướng tới việc xác định “trạng thái quốc gia”, PTBV với mẫu nhìn tổng quan những chính sách thông qua phân loại chủ đề. PTBV với sự tập trung vào phát triển dài hạn thông qua khía cạnh dự trữ vốn. TTX với phạm vi hẹp hơn, tập trung chủ yếu vào mối quan hệ giữa môi trường và kinh tế. TTX chủ yếu xem xét những đòn bẩy chính sách ngắn hạn và những thời cơ kinh tế từ nền kinh tế TTX. TTX tập trung vào thời kỳ ngắn hạn hơn (5-20 năm) lúc sức ép về môi trường thấp hơn tăng trưởng, còn PTBV tập trung vào thời kỳ dài hạn hơn lúc sức ép môi trường cao hơn. Tóm lại, TTX với thể được xem như một phần của PTBV. Sở hữu 3 khía cạnh trọng tâm mà TTX hướng tới bao gồm:

Điểm khác biệt to nhất là TTX ko bao gồm những ngành nghề sau của PTBV:

Rate this post

Bình luận