Khái niệm về nguồn lực tài chính

Tài chính mặc dù được diễn đạt theo những cách khác nhau, music về cơ bản những quan niệm đều sở hữu chung một vấn đề – đó là việc ra quyết định và mục đích cuối của mỗi chủ thể gắn liền với những quỹ tiền tệ nhất định trong xã hội. Vấn đề cơ bản và cốt lõi nhất về thực chất của tài chính đều được thể hiện qua những hoạt động tài chính cụ thể – đó chính là sự phân bổ những NLTC.

Tùy theo cách tiếp cận khác nhau, sở hữu nhiều quan niệm khác nhau về nguồn lực tài chính (NLTC). Sở hữu quan niệm cho rằng: “NLTC là khối lượng trị giá dưới hình thái tiền tệ được hình thành trong quá trình tạo lập và sử dụng những quỹ tiền tệ, phản ánh những mối quan hệ kinh tế xã hội trong phân phối tương ứng với trình độ phát triển nhất định của nền kinh tế nhằm đáp ứng những nhu cầu chi tiêu bằng tiền tài những chủ thể trong quá trình tái sản xuất”.

Cũng sở hữu quan niệm cho rằng: “NLTC là khả năng tài chính mà những chủ thể kinh tế sở hữu thể khai thác, sử dụng dựa trên những quan hệ tài chính, nhằm thực hiện những mục đích nhất định”.

Phạm trù NLTC hiểu theo nghĩa rộng bao gồm toàn bộ của nả vật chất do lao động của con người thông minh ra được tích lũy lại trong một thời kỳ nhất định (biểu hiện trị giá của cả những nguồn lực vật chất và nguồn lực con người). NLTC  hiểu theo nghĩa hẹp là biểu hiện bằng tiền tài những nguồn lực của mỗi quốc gia, mỗi tổ chức và mỗi tư nhân. NLTC chính là khả năng tài chính mà những chủ thể trong xã hội sở hữu thể khai thác, sử dụng nhằm thực hiện những mục đích của mình. NLTC sở hữu thể tồn tại dưới dạng tiền hoặc tài sản vật chất và phi vật chất.

Tương tự, NLTC sở hữu thể được hiểu một cách tổng quát là những tài chính tiền tệ (hoặc tài sản sở hữu thể nhanh chóng chuyển thành tiền) trong nền kinh tế  sở hữu  thể  huy động để hình thành nên những quỹ tiền tệ phục vụ  mục tiêu  phát triển KT-XH  của quốc gia.

Từ cách tiếp cận trên, trong luận án, NLTC để XDNTM được hiểu tà tà những tài chính tiền tệ (hoặc tài sản sở hữu thể nhanh chóng chuyển thành tiền), được hình thành từ những quan hệ tài chính trong nền kinh tế, được huy  động  và  sử  dụng  nhằm hoàn thành những tiêu chí XDNTM.

Rate this post

Bình luận