Các loại báo cáo trong hệ thống báo cáo kế toán – tài chính ngân hàng

Hệ thống báo cáo kế toán – tài chính bao gồm những báo cáo kế toán và BCTC.

1. Thống kê kế toán

a/ Giới thiệu chung về những loại báo cáo kế toán tại đơn vị nhà băng

Thống kê kế toán được lập theo ngày, tháng, năm phản ánh tình hình biến động tài sản, tài chính nhà băng, bao gồm:

– Thống kê cân đối tài khoản nội bảng;

– Thống kê cần đối tài khoản ngoại bảng;

– Những báo cáo kế toán quyết toán năm: gồm bảng tình hình thực tế doanh nghiệp; những biểu thống kê chi tiết về những số liệu được phản ánh trên bảng cân đối kế toán năm của đơn vị, được lập trên hạ tầng sổ kế toán chi tiết và số liệu kiểm kê thực tế tại đơn vị.

– Những báo cáo KTQT và những loại báo cáo kế toán khác cần thiết phục vụ cho kiểm toán nội bộ, công việc quản lý tài chính nội bộ đơn vị nhà băng.

Trong những loại báo cáo kế toán, bảng cân đối tài khoản kế toán là báo cáo kế toán quan yếu nhất và chi tiết nhất phản ánh tình hình hoạt động của đơn vị trong thời kỳ nhất định. Mục (b) sau đây sẽ trình bày về BCĐTKKT của đơn vị nhà băng.

b/ Bảng cân đối tài khoản kế toán của đơn vị nhà băng

* Bảng cân đối tài khoản kế toán là BCTC tổng hợp, phản ánh toàn bộ trị giá tài sản hiện sở hữu và những nguồn hình thành những tài sản đó của đơn vị sau một thời kỳ nhất định theo tiêu chí những tài khoản tổng hợp.

* Cơ sở vật chất và trình tự lập BCĐTKKT

Cơ sở vật chất để lập BCĐTKKT là số liệu về doanh số, số dư đầu kỳ và cuối kỳ của sổ kế toán tài khoản tổng hợp sau lúc đã đối chiếu khớp đúng với bảng kết hợp tài khoản tháng (năm). Đối với hệ thống tài khoản kế toán những TCTD và hệ thống tài khoản kế toán NHNN, Thống đốc NHNN quy định và quản lý thống nhất tới tiêu chí TKTH cấp 3, do đó báo cáo kế toán cân đối tài khoản đơn vị nhà băng phải lập và nộp cho những cơ quan quản lý nhà nước sẽ phản ánh số liệu kế toán của TKTH cấp 3, được tổng hợp lên TKTH cấp 2 và tổng hợp lên TKTH cấp 1. Tuy nhiên, trong nội bộ của đơn vị nhà băng để nắm được tình hình biến động của tài sản, tài chính và những quỹ một cách chi tiết hơn, báo cáo cân đối tài khoản thường được lập tới tiêu chí TKTH cấp 4 hoặc cấp 5.

Tài sản, tài chính, và những giao dịch kinh tế tài chính của đơn vị nhà băng thường sở hữu nhiều loại tiền tệ: Mang VND, sở hữu những loại ngoại tệ, vàng bạc, đá quý. Trong lúc đó, theo chế độ kế toán, báo cáo kế toán – tài chính chính thức công bố, nộp cho cơ quan quản lý nhà nước phải phản ánh bằng đồng Việt Nam. Đối với kế toán ngoại tệ, những đơn vị nhà băng sở hữu thể thực hiện theo những phương pháp khác nhau trong quá trình hạch toán chi tiết và hạch toán tổng hợp (xem chi tiết chương V). Nếu đơn vị nhà băng thực hiện kế toán ngoại tệ theo phương pháp “hạch toán chi tiết theo nguyên tệ, hạch toán tổng hợp vừa theo nguyên tệ, vừa theo VND”, việc lập báo cáo cân đối kế toán thường theo trật tự sau:

– Lập báo cáo cân đối tài khoản theo từng loại tiền tệ (VND, từng loại ngoại tệ theo nguyên tệ)
– Lập báo cáo cân đối tài khoản của từng loại ngoại tệ quy đổi USD
– Lập báo cáo cân đối tài khoản tổng hợp tài sản, tài chính bằng ngoại tệ của đơn vị quy đổi USD.
– Lập báo cáo cân đối tài khoản tổng hợp toàn bộ tài sản, tài chính của đơn vị nhà băng quy đổi VND.

Việc quy đổi giữa đồng Việt Nam với đồng đô la Mỹ Mỹ theo tỷ giá do NHNN công bố vào thời khắc lập báo cáo, trừ những khoản mục phi tiền tệ (TSCĐ, vật liệu, góp vốn đầu tư, sắm cổ phần bằng ngoại tệ….vẫn theo tỷ giá hối đoái tại ngày giao dịch.

* Hình thức, nội dung của BCĐTKKT:

Yêu cầu của phần những TK nội bảng là :

+ Tổng dư Nợ đầu kỳ = tổng dư Mang đầu kỳ
+ Tổng số phát sinh Nợ trong kỳ = tổng số phát sinh Mang trong kỳ.
+ Tổng dư Nợ cuối kỳ = tổng dư Mang cuối kỳ.

2. Thống kê tài chính
Theo chuẩn mực kế toán quốc tế (CMKTQT), BCTC của NHTM và những tổ chức tín dụng tương tự bao gồm những loại báo cáo sau:

– Bảng cân đối kế toán
– Thống kê thu nhập, giá tiền và kết quả kinh doanh
– Thống kê thay đổi vốn chủ sở hữu
– Thống kê lưu chuyển tiền tệ.
– Thuyết minh BCTC

Theo chế độ BCTC hiện hành đối với TCTD do thống đốc NHNN và BTC quy định, những loại báo cáo kế toán – tài chính đơn vị NHTM phải nộp và báo cáo NHNN, những cơ quan quản lý nhà nước khác gồm Bảng cân đối tài khoản kế toán (thuộc báo cáo kế toán) và những loại báo cáo sau:

– Bảng cân đối kế toán
– Thống kê thu nhập, giá tiền và kết quả kinh doanh
– Thống kê lưu chuyển tiền tệ.
– Thuyết minh BCTC

Tương tự, so với thông lệ quốc tế, hiện nay những đơn vị nhà băng Việt Nam ko phải lập và nộp báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu. Tuy nhiên, VAS 21- trình bày BCTC, đoạn 66 (d) yêu cầu những doanh nghiệp phải thuyết minh về những biến động trong vốn chủ sở hữu. Hình thức, nội dung của 4 báo cáo yêu cầu trong bộ BCTC đơn vị nhà băng sẽ được nghiên cứu chi tiết ở mục 2, mục 3, mục 4 cùng chương.

2.4/5 - (7 bình chọn)

Originally posted 2019-01-06 10:36:15.

Bình luận