Giải pháp kiện toàn bộ máy và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

Kinh nghiệm quốc tế và trong nước đều chỉ ra rằng: sự thành công của XDNTM được quyết định bởi yếu tố con người. Ở Hà Tĩnh lúc phân tích nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế cho thấy một phòng ban cán bộ chỉ đạo, quản lý, năng lực, trình độ còn hạn chế, nhất là cán bộ ở cấp hạ tầng. Do đó, cần tập trung tập huấn, bồi dưỡng cán bộ cho XDNTM và kiện toàn lại bộ máy quản lý XDNTM. Thứ nhất, sắp xếp lại bộ máy chỉ đạo, quản lý XDNTM các đơn vị quản lý theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Ủy quyền những Sở liên quan như Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch – Đầu tư, Liên lạc… phối hợp với UBND quận phê duyệt quy hoạch và đề án XDNTM của những xã dưới sự chỉ đạo thống nhất của Ban chỉ đạo XDNTM Tỉnh.

Thứ hai, thường xuyên tổ chức tập huấn, tập huấn cán bộ tham gia chỉ đạo, thực hiện Chương trình XDNTM, nhất là cán bộ cấp xã. Hiện tại, hàng ngũ cán bộ các đơn vị quản lý trong Tỉnh hiểu biết về Chương trình XDNTM còn rất hạn chế. Trong lúc đây là một Chương trình to, tổng hợp; lực lượng cán bộ tham gia chỉ đạo, quản lý tương đối to, đòi hỏi phải với tri thức, kỹ năng để chỉ đạo, quản lý, hướng dẫn người dân tổ chức thực hiện. Đây cũng là một trong những yếu tố quyết định tới thành công của Chương trình. Tập huấn cho hàng ngũ báo cáo viên (ở những ngành, đoàn thể chính trị từ tỉnh tới hạ tầng) là lực lượng nòng cốt cho công việc tuyên truyền; tập huấn cho cán bộ XDNTM của các đơn vị quản lý để với tri thức tuyên truyền, hướng dẫn người dân tổ chức thực hiện. Tập huấn, bồi dưỡng nhằm tăng tri thức, năng lực quản lý, quản lý, thực thi của cán bộ XDNTM ở các đơn vị quản lý: tỉnh, quận, xã, thôn; xây dựng hàng ngũ cán bộ với đủ năng lực để triển khai hiệu quả CTMTQG XDNTM. Về hình thức tập huấn, bồi dưỡng: đối với cán bộ cấp tỉnh, quận nên tập huấn riêng, tập trung theo lớp; đối với cán bộ xã, thôn, phương pháp tập huấn được giám định hiệu quả nhất là “học thông qua hành”, cầm tay chỉ việc trong từng bước công việc bởi nhóm nòng cốt cấp quận.

Thứ ba, đổi mới công việc giám định cán bộ. Xác định cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của chương trình XDNTM. Cần xây dựng tiêu chí giám định cụ thể đối với từng đối tượng cán bộ, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, sáng tỏ, khách quan, toàn diện, công tâm; lấy chất lượng, hiệu quả hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao làm thước đo chủ yếu để giám định phẩm chất, năng lực của cán bộ. Nhận định cán bộ dựa trên hai tiêu chí chính: (i) mức độ hoàn thành những nhiệm vụ được giao; (ii) Mức động tín nhiệm của cùng đồng địa phương thông qua hình thức lấy phiếu tín nhiệm. Xử lý và thay thế kịp thời những cán bộ yếu về năng lực, sút giảm uy tín, công việc kém hiệu quả.

Rate this post

Bình luận