Xây dựng định mức phân bổ/Hoàn thiện cơ chế phân bổ chi ngân sách địa phương cho giáo dục công lập theo kết quả thực hiện nhiệm vụ

Đối với chi thường xuyên: Luật NSNN 2015, Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ đã quy định về QLNS theo kết quả thực hiện nhiệm vụ và giao Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện. Đây là…

Đội ngũ cán bộ trẻ, năng động, có khả năng tiếp cận nhanh chóng với những nghiệp vụ ngân hàng mới, hiện đại. Hiện nay, tổng số cán bộ, công nhân viên của hệ thống đạt tới trên 15.000 người…