Nguồn cung hàng hóa và vấn đề xác định giá trị hàng hóa trên thị trường chứng khoán

Thị trường chứng khoán là thị trường mua bán hàng hóa chính là các loại chứng khoán. Các loại hàng hóa chủ yếu trên thị trường chứng khoán theo hình thức huy động vốn gồm: Cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư và chứng khoán phái sinh. Theo đó, nguồn cung chứng khoán trên thị trường có: Nguồn cung của các loại cổ phiếu, Nguồn cung của các loại trái phiếu, Nguồn cung các loại chứng khoán phái sinh

Tuy nhiên, để một hàng hóa có đủ điều kiện và khả năng thanh khoản để giao dịch thuận lợi với chi phí giao dịch thấp thì các chính sách xác lập tư cách hàng hóa trên thị trường chứng khoán của các công cụ nợ là hết sức quan trọng.

Việc xác định giá trị hàng hóa là các chứng khoán trên thị trường và xác định giá trị doanh nghiệp để tính giá trị cổ phiếu khi tiến hành cổ phần hóa và phát hành lần đầu ra công chúng (IPO- Initial Public Offerings) là hết sức quan trọng và cần thiết. Yếu tố xác định giá trị và định giá doanh nghiệp này trực tiếp liên quan đến các chính sách tạo nguồn hàng hóa trên thị trường chứng khoán hiện nay của nhà nước, đặc biệt là nguồn cổ phiếu từ việc cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước. Ngoài ra, vấn đề định giá doanh nghiệp đóng vai trò rất quan trong trong việc sáp nhập, mua bán, giải thể trong quá trình tham gia hoạt động thị trường của các doanh nghiệp.

Như vậy, các nhân tố hành vi nhà đầu tư, nhân tố nội tại chứng khoán, các yếu tố vĩ mô, quan hệ cung cầu vốn, vấn đề xác định giá trị hàng hóa trên thị trường, giá vàng, tỷ giá hối đoái, giá trị sản lượng, thị trường bất động sản là các nhân tố có ảnh hưởng tới chính sách thúc đẩy đầu tư chứng khoán. Các nhà hoạch định chính sách khi đưa các chính sách nhằm thúc đẩy đầu tư, phát triển thị trường chứng khoán cần phải xem xét tới những yếu tố này.

Rate this post

Bình luận