Hợp đồng lao động là gì?

Trong quan hệ lao động NLĐ luôn ở vị trị yếu thế hơn, phụ thuộc và chịu sự quản lí, điều  hành của chủ DN. Để tránh dẫn tới những thiệt thòi  và tạo ra quan  hệ lao động được đồng đẳng hơn,  PLLĐ đã với những quy định để bảo vệ  NLĐ,  hạn chế sự lạm quyền của chủ DN. Để thực thi những quyền này cũng như xác định một quan hệ lao động chính thức thì NLĐ và chủ DN ký kết một văn bản pháp lý mang tên HĐLĐ. Theo đó, HĐLĐ là văn bản pháp lý để xác lập quyền, lợi ích và nghĩa vụ của các đối tác trong quan hệ lao động. Đây là một chế định ra đời cùng với PLLĐ và là một chương đề xuất trong PLLĐ của tất cả quốc gia trên toàn cầu.

Tại Việt Nam: “HĐLĐ là sự thỏa thuận giữa NLĐ và NSDLĐ về việc làm với trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong QHLĐ” [33]. Bàn về HĐLĐ chính là một thỏa thuận, thể hiện sự thống nhất ý chí giữa NSDLĐ và NLĐ về những quyền trong PLLĐ, những cam kết về lợi ích cao hơn những quyền đó. HĐLĐ bao gồm những yếu tố như: với sự cung ứng bởi một công việc, với sự trả công lao động dưới dạng tiền lương, phụ thuộc về mặt pháp lý giữa NSDLĐ và NLĐ.

Những điều khoản đảm bảo quyền cho NLĐ trong HĐLĐ được cấu thành bởi những nội dung cốt lõi như: công việc cụ thể, địa điểm làm việc, thời hạn hợp đồng, thời kì làm việc, thời kì ngơi nghỉ, tiền lương, phụ cấp, ATVSLĐ… Liên quan tới HĐLĐ cùng với những điều khoản đảm bảo quyền cho NLĐ thì ký đúng loại hợp đồng lao động theo tính chất công việc và kết thúc HĐLĐ đúng PLLĐ là những quyền cơ bản của NLĐ. Ngoài ra, nhiều DN đã và đang ý thức được cần phải xem trọng và thực thi việc với những điều khoản đảm bảo lợi ích trong HĐLĐ.

Rate this post

Bình luận