Khái niệm phương pháp đối ứng – tài khoản là gì?

Phương pháp đối ứng tài khoản là phương pháp thông tin và rà soát về sự vận động của tài sản, tài chính trong quá trình kinh doanh theo mối quan hệ biện chứng được phản ánh trong mỗi nghiệp vụ kinh tế phát sinh thông qua sử dụng hệ thống tài khoản kế toán.

Mỗi nghiệp vụ kinh tế phát sinh đều tạo nên tác động kép ảnh hưỏng tới ít nhất hai đối tượng kế toán cụ thể tạo nên mối quan hệ đối ứng, thăng bằng nhau về lượng giữa chúng. Do vậy để biểu hiện được những nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong quá trình kinh doanh của nghiệp vụ dựa trên phương pháp đối ứng tài khoản, trước hết người ta tiến hành phân tích tác động của nghiệp vụ tới những đối tượng kế toán liên quan, sở hữu tức là xác định chiều hướng biến động tăng hay giảm của những đối tượng này, sau đó sử dụng phương trình kế toán cơ bản để phân tích nội dung kinh tế của nghiệp vụ và thông qua những tài khoản liên quan để biểu hiện sự thăng bằng về lượng giữa những đối tượng liên quan trong từng nghiệp vụ.

Tương tự chúng ta ko thể nghiên cứu phương pháp đối ứng tài khoản, nếu ko tiến hành nghiên cứu về những mối quan hệ đối ứng kế toán, hệ thống tài khoản kế toán và phương pháp ghi kép hay còn gọi là phương pháp kế toán kép.

5/5 - (1 bình chọn)

Originally posted 2019-01-06 12:11:10.

Bình luận