Bài học kinh nghiệm đối với ngành điện niêm yết ở Việt Nam

Qua nghiên cứu kinh nghiệm về hoàn thiện cơ cấu vốn đầu tư đối với những DN ngành điện Malaysia và những DN ngành năng lượng Kenya, tác giả rút ra một số bài học kinh nghiệm trong việc hoàn thiện cơ cấu vốn đầu tư đối với những CTCP ngành điện niêm yết tại Việt Nam như sau:

Thứ nhất, việc hoàn thiện cơ cấu vốn đầu tư phải căn cứ vào những nhân tố tác động tới cơ cấu vốn đầu tư của DN. Qua nghiên cứu kinh nghiệm xây dựng cơ cấu vốn đầu tư của những DN ngành điện Maylaysia cho thấy những nhân tố tác động thuận chiều tới hệ số nợ vay gồm sở hữu quy mô kinh doanh, khả năng sinh lời, triển vọng tăng trưởng và tỷ trọng tài sản hữu hình. Những CTCP ngành điện niêm yết sở hữu đặc điểm quy mô tổng tài sản ở mức cao nên tận dụng lợi thế này để tiếp cận đối với những khoản nợ vay do sở hữu khả năng sử dụng những tài sản này làm tài sản thế chấp để gia tăng uy tín đối với những chủ nợ trong quyết định cấp tín dụng. Hơn nữa, ngành điện niêm yết là ngành còn đang trong giai đoạn tăng trưởng nên yêu cầu đặt ra đối với những DN cần phải tăng hiệu quả kinh doanh, gia tăng khả năng sinh lời nhằm thu hút nguồn tài trợ với quy mô to hơn trên thị trường tài chính.

Thứ hai, việc hoàn thiện cơ cấu vốn đầu tư phải gắn với quyết định xây dựng cơ cấu vốn đầu tư mục tiêu. Nghiên cứu mối quan hệ giữ nợ vay và hiệu quả hoạt động của DN cho thấy biến số nợ vay dài hạn sở hữu tác động đáng kể tới hiệu quả hoạt động của DN. Những CTCP ngành điện niêm yết với đặc thù tài sản dài hạn chiếm tỷ trọng cao nên việc huy động vốn cũng đặt ra sức ép về tỷ trọng cao trong những khoản nợ vay dài hạn. Bởi vậy, việc hoàn thiện cơ cấu vốn đầu tư đặt ra yêu cầu đối với những DN ngành điện niêm yết một mặt phải tính tới mối quan hệ giữa cơ cấu vốn đầu tư và hiệu quả hoạt động mặt khác phải xây dựng được cơ cấu vốn đầu tư mục tiêu để tối thiểu hoá mức giá sử dụng vốn qua đó tối đa hoá trị giá DN dựa trên hạ tầng sở hữu sự chú trọng cao đối với những khoản nợ vay dài hạn.

Thứ ba, trong thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh sẽ ko tồn tại một cơ cấu vốn đầu tư mục tiêu cho tất cả những DN và ngày trong một DN thì cơ cấu vốn đầu tư mục tiêu cũng sở hữu sự biến động theo những giai đoạn phát triển của DN. Bởi vậy, việc xây dựng cơ cấu vốn đầu tư mục tiêu phải căn cứ vào tình hình thực tiễn, đặc điểm hoạt động kinh doanh và sự dự đoán vể bối cảnh kinh tế – xã hội gắn với chiến lược phát triển ngành điện.

Rate this post

Bình luận