Xác định căn cứ lựa chọn tiêu chí trong tăng trưởng xanh

Bước trước tiên của quá trình xây dựng bộ tiêu chí là cần xác định được những nguồn  dữ liệu để tổng hợp những chỉ số. Trên cơ sở vật chất mục đích là xây dựng bộ tiêu chí giám định TTX cho doanh nghiệp SXXM luận án xác định nguồn dữ liệu được tập hợp bao gồm: (1) Hệ thống những chỉ số giám định liên quan tới TTX; (2) Khung TTX ngành công nghiệp; (3) Phương pháp phân tích quá trình (PAM) và phân tích dòng NVL (MFA) cho quá trình SXXM; (4) Hệ thống quản lý môi trường ISO14000; và (5) Hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp OHSAS18001. Kết quả của bước trước tiên là phải với được bảng tổng hơp chỉ số bao gồm những nhóm chỉ số, tổng với bao nhiêu chỉ số và mỗi nhóm với số lượng chỉ số là bao nhiêu.

PAM cần được được thực hiện cho quá trình SXXM [89]. Trong đó, lưu đồ hệ thống được giám định là một quá trình/tập quá trình, gây ra những tác động (những thay đổi lượng, chất lượng) tới những nguồn lực. Trong phân tích quá trình SXXM, việc mô tả tóm tắt được thực hiện ở tất cả những hoạt động gây ra tác động to, và mỗi tác động được giám định xem những vấn đề hoặc những tác động đó tác động ra sao tới TTX. PAM cho quá trình SXXM cần phải thực hiện những hoạt động như sau: (1) xác định phạm vi sơ bộ và những khái niệm cần thiết, (2) khung TTX hệ thống SXXM đưa ra những chỉ số và hệ đo lường,  và (3) xác nhận và thay đổi sử dụng đầu vào. Cấu trúc hệ thống SXXM bao gồm những quá trình biến đổi nguồn lực (đá vôi, đất sét…) thành đầu ra sản phẩm xi măng (phúc lợi, lợi ích) và đầu ra ko mong muốn (chất thải, khí thải, bụi…). Khung TTX ngành xi măng được thể hiện trong Hình 3.5. Việc xác định ranh giới hệ thống SXXM rất quan yếu bởi vì nó xác định những hoạt động và những tác động tới hệ thống SXXM. Cần giám định những dòng NVL và năng lượng, đầu vào, đầu ra của quá trình SXXM từ đó xác định tác động trong quá trình sản xuất tới môi trường, kinh tế, lao động, tái chế, và chính sách.

Rate this post

Bình luận