Những rủi ro thường gặp trong kiểm toán phần hành xây dựng cơ bản dở dang

– Tầm giá XDCB dở dang cuối kì xác định chưa thích hợp, chỉ trên cơ sở vật chất ước tính.
– Ko với kế hoạch, dự toán thiết kế cho dự án xây dựng cơ bản, sửa chữa to TSCĐ,…
– Ko chi tiết những khoản đầu tư XDCB cuối kì là của dự án nào.
– Tầm giá XDCB dở dang tồn đọng từ nhiều kì chưa được xử lý, đầu tư tiếp…
– Thủ tục đầu tư chưa đầy đủ: ko với quyết định đầu tư, quyết định phê duyệt dự toán, ko tổ chức đấu thầu, chào hàng…
– Hồ sơ, chứng từ đầu tư trả tiền tiền chưa chặt chẽ: tậu thiết bị ko với hóa đơn, chi trả tiền cho đối tác nước ngoài, ko thực hiện trả tiền qua NH.
– Khoản chi cho hoạt động XDCB ko với hóa đơn, chứng từ hợp thức.
– Trị giá trên Con số chi tiết đầu tư từng dự án chênh lệch với sổ kế toán.
– Thực hiện sửa chữa to ko với phê duyệt của Tổng đơn vị/đạt tỷ lệ thấp.
– Hạch toán sai: giá bán sửa chữa to ko ghi tăng nguyên giá mà đưa vào giá bán SXKD trong kì.
– Phân bổ giá bán sản xuất chung, giá bán khấu hao vào trị giá dự án chưa hợp lý, ko với tiêu thức phân bổ thích hợp.
– Dự án hoàn thành bàn giao đã đưa vào sử dụng nhưng chưa hạch toán tăng TSCĐ, chưa trích khấu hao.
– Hạch toán vào giá bán XDCB dở dang những giá bán ko với đầy đủ hóa đơn, chứng từ hoặc tập hợp thiếu.
– Sửa chữa to ko với kế hoạch, ko dự trù kinh phí. Sửa chữa lúc ko với phiếu báo hỏng, lúc hoàn thành ko với quyết toán kinh phí sửa chữa, biên bản nghiệm thu hoàn thành bàn giao.

3/5 - (1 bình chọn)

Originally posted 2019-01-07 04:50:09.

Bình luận